søndag, april 30, 2006

Forræderne fupper landet væk

Information om Danmark

Opgørelses- og prognose-sammenligninger for eventuelle historikere
- at lade sig narre af 15 års fup-opgørelser

Det er ikke alene pinligt så uinteresserede danskerne er i deres egen skæbne, og hvor let de bringes til at stole på løgnene. Det er sørgeligt, at de faktisk har fortjent deres skæbne.

Danmarks Statistiks fremskrivninger:
I efteråret 1991 udsendte Danmarks Statistik en revideret opgørelse over, hvor mange fremmede her var, optalt i de dengang nye optællingskategorier ’indvandrere’ og ’efterkommere’ [1], og opgørelsen (i 1991) blev fulgt op af et bud på befolkningsudviklingen i de næste 30 år[2]. Antallet fra mindre udviklede lande med bopæl i Danmark prognosticerede Danmarks Statistik deri til 438.000 i år 2020, hvortil kom 162.000 fra mere udviklede lande, i alt 600.000. I 2004 korrigerede Danmarks Statistik den officielle befolknings-prognose for Danmark, og også det prognosticerede antal af ’indvandrere’ og ’efterkommere’ blev nu 460.827 i år 2020 (kilde: fodnote:.

Danmarks Statistiks opgørelser af ’indvandrere’ og ’efterkommere’ for 2004, 2005 og 2006:
Det er interessant at aflæse stigningen i antallet af ikke-vestlige ’indvandrere’ og ’efterkommere’: Forskellen i antallet i de to opgørelser pr. 1. januar[3] for de to år. De viser en stigning i antallet på 7.487 ikke-vestlige ’indvandrere’ og ’efterkommere’ i året 2004.
I 2006 steg antallet af samtlige indvandrere og efterkommere imidlertid kun med 1.621.
Jamen så holdt tilstrømningen jo næsten op. Nej, tværtimod, antallet af naturaliserede bestemmer tilsyneladende, hvor mange nye indvandrere, der skal tælles.

Vi så ikke stole på opgørelsen af ’indvandrere’ og ’efterkommere’, der har kørt siden 1992. Derfor ser vi efterfølgende på den oprindelige statsborgerskabsopgørelse, herunder de fremmede statsborgere:

Danmark Statistiks statusopgørelser af antallene af alle tildelte danske statsborgerskaber pr. 1. januar 2004 og 2005:
viser 191.920 i 2005 henholdsvis 178.495 i 2004 (jf. fodnote 3). Forskellen skulle udgøre tilvæksten i år 2004, 13.425. Når vi skriver til Danmarks Statistiks ansvarlige Dorthe Larsen og udbeder os oplyst, hvor mange statsborgerskaber, der blev tildelt i alt i kalenderåret 2004, får vi imidlertid oplyst antallet 14.976.

Information om Danmark kan ikke bruge:
sådanne divergerende oplysninger. Hvis vi afskrev fra DR-teksttv 28. juni 2001, ville vi kunne hente oplysningen, at 117.000 såkaldte ’nydanskere’ havde stemmeret ved folketingsvalget i 2001. Dengang udgjorde andelen af børn og unge, som var under 18 år i indvandrergruppen, ca. 27 pct. Ergo, måtte 73 pct. være 18 år eller mere. 117.000/0,73 = 160.274 naturaliserede og deres børn i alt indtil 2001 er resultatet. I de næstfølgende tre år tildeltes 17.300, 6.583 og 14.976 eller 13.425 (jf. 3. afsnit). Her skal man hæfte sig ved, at nogle af disse statsborgerskaber eventuelt er tildelt børn under 18 år, men til gengæld forventes de naturaliserede at have født børn i de sidste tre år. Vi ser derfor bort fra børnespørgsmålet ved naturalisationer her; spørgsmålet om børnenes opregning er i øvrigt først taget op fra 2001, så kommer vi til 199.133 eller 197.582 danske statsborgerskaber 1. januar 2005. Begge antal afviger markant fra 191.920 statsborgerskaber, der skulle være statusantallet pr. 1. januar 2005 (jf. 3. afsnit). Det blev til en stigning med 8.498 ikke-vestlige indvandrere i 2004, når den officielle statsborgeropgørelse korrigeredes korrekt for dette år.

I året 2005 steg antallet nye udenlandske statsborgere (efter samme korrektion) med 12.644 mod 11.359 i 2004. Af de 12.644 i 2005 var 9.730 at betegne som fremmede. I 2005 beviste vi at der er mindst 690.000 fremmede i Danmark: http://www.lilliput-information.com/katrocia.html [4].

At tildelingen af naturalisationerne til ikke-vestlige er forløbet siden slutningen 1960-erne, og der netop i 2004 ses en meget voldsom stigning i naturalisationsantallet på 128 pct. eller 104 pct. (afhængigt af hvilket antal vi vælger af de officielt oplyste), mener vi netop bør fordre, at opregningen, også gennem alle årene forud siden 1960-erne, foretages behørigt. Fra ultimo 2005 blev muligt at korrigere for naturalisationerne fra 1979 og frem via DS' Databanken.
Det er sket på: http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html

Danmarks Statistiks fremskrivning i 2004 (jf. 1. afsnit):
viser at godt 10% af befolkningen (under 600.000) forventes at være ikke-vestlige ’indvandrere’ og ’efterkommere’ i år 2030 [5] (se nedenfor, hvor vi anfører antal ikke-vestlige i 2020 prognosticeret i henholdsvis 1991 og 2004 og sammenligner den officielle fremskrivning med IoD-fremskrivningen).

Information om Danmarks fremskrivning:
I 1992 udsendte vi en tilrettet udgave af Danmarks Statistiks statusopgørelse af indvandrerne fra året før (jf. fodnote nr. 1). Information om Danmark byggede sin prognoseteknik på denne statusopgørelse og på Lexis Skema PC-model: Antallet fra mindre udviklede lande med bopæl i Danmark prognosticerede Information om Danmark til 872.855 i år 2021[6]. I 2001 reviderede Information om Danmark sin befolkningsprognose efter Balkankrigene. Antallet af fremmede blev i den matematiske annuitetsmodel nu til 1.302.466 i år 2020. Atter i november 2003 ajourførte Information om Danmark sin befolkningsfremskrivning for de ikke-vestlige i Danmark. Resultatet blev 1.574.203 i år 2020.

Divergerende antal, afhængig af hvilken officielle opgørelse du vælger:
Den 1. januar 2004 var her officielt 313.076 såkaldte ’indvandrere’ og ’efterkommere’ stammende ikke-vestlige lande. Her havde man kun talt 1. generation af børnene efter de oprindelige indvandrere. Resten, mindst lige så mange var medtalt i opgørelserne som danske. I 2004 er antallet af ikke-vestlige steget med 7.487 til 320.563 pr. 1. januar 2005 såkaldte ’indvandrere’ og ’efterkommere’ [7] eller 8.495 ikke-vestlige statsborgere og naturaliserede blandt disse (jf. afsnit 5).

Væksten fra 329.061 til 460.827 nås nemt i prognoseperioden:
20.000-25.000 fødsler blandt de ikke-vestlige (og blandt de naturaliserede og deres børn) pr. år skulle overbevise de fleste om, at 15 år med 28.000-33.000 (20.000 til 25.000+8.000) nye ikke-vestlige (svarende til en by, der er en god del større end Svendborg) hvert år, som det netop har været udviklingen de seneste år – uanset lidt døde i en gruppe med en meget skæv aldersfordeling i retning af de unge og børnene – bringes de ca. 329.061 (=320.563+8.498) pr. 1. januar 2005 nemt op på 438.000 eller 460.827 og også meget mere. Og så mangler vi alle 2. og 3. generations-efterkommerne og deres børn forud for 2005 i denne optælling. Som tiden går udskilles flere og flere ikke-vestlige og kaldes danskere i Danmarks Statistiks fremskrivning.

Hvis vi kun behandler størrelsesordenerne:
For at nå 438.000 i 2020 mangler der godt 100.000 i 2005. Der er 15 år at løbe på med et årligt indtag på mindst 8.500, når henses til EU-planernes 12-dobling af tilstrømningen. Derudover nettoudvikler gruppen sig med 4 pct. p.a. via fødsler:
PV=336.000, i=4%, PMT=8.500: Det forventede antal (PV) i år 2020 på dette grundlag bliver med annuitetsregning:775.318

Hvis vi anvendte det korrigerede med korrekte statusantal fra 2005:
PV=672.000, i=4%, PMT=8.500: Det forventede antal (PV) i år 2020 på dette grundlag blive med annuitetsregning:1.380.435

Her har vi ikke udskilt alle de indvandrere, som politisk korrekt kaldes danskere.

Prognose-sammenligning:
Danmarks Statistiks prognosticerede 438.000 eller 460.827 er højest en tredjedel af det reelle antal ikke-vestlige i landet om 15 år, og atter 15 år senere er danskerne ved at komme i mindretal, selvom Danmarks Statistik på det tidspunkt ikke har rundet 11 pct. eller 600.000 ikke-vestlige i Danmarks officielle befolkningsfremskrivning (10,9% nået officielt først i 2050!). Der bliver selvfølgelig et forklaringsproblem, eller gør der? De, der ikke er stået af for længst, er med sikkerhed stået af til den tid.

Ingen skal hævde, at de ikke er blevet advaret om nationens mulige undergang. Det er ikke alene pinligt så uinteresserede danskerne i almindelighed er i deres egen skæbne, og hvor let de bringes til at stole på løgnene. Det er sørgeligt, at de faktisk har fortjent deres skæbne.

Befolkningsrelaterede sammenligninger udviskes selvsagt bevidst og mere og mere år for år, som vist her: http://www.lilliput-information.com/samm.html

Der er simpelthen tale om enestående bedrageri:
Glemmer du, så husker vi alt


[1] Statistiske Undersøgelse nr. 43, Danmark statistik 1991.
[2] Statistiske Efterretninger, Befolkning og Valg, 1991:16, jf. Nyt fra Danmarks Statistik nr. 348 1991.
[3] Henholdsvis Nyt fra DS nr. 57, 8. februar 2005 og Nyt fra DS nr. 62 af 10. februar 2004.
[4] Jf. Danmarks Statistiks Statistikbanken.dk/BEF3 8. februar 2005 og den af IoD korrigerede status på http://www.lilliput-information.com/status05.htm
[5] Jf. figur 2 med efterfølgende tabel i Nyt fra DS nr, 254 af 8. juni 2004.
[6] Prognosens teknik forudsatte fælles længde på aldersgruppe-intervallerne og prognosespringene, her 5 år, hvorfor vi landede på 2021.
[7] Jf. Nyt fra DS nr. 62, 10. februar 2004 og Nyt fra DS nr. 58, 8. februar 2005.

30. april 2006
Ebbe Vig, cand. oecon.

"if your heart is filled use your brain"

fredag, april 28, 2006

Glemmer du, så husker vi alt

Information om Danmark

Glemmer du, så husker vi alt
skal ud til en bredere kreds

JP: 30. maj 2004
"I Københavns kommune er nu hele 45 pct. af alle 1. klasseelever indvandrerbørn, flertallet fra muslimske lande. Denne dramatiske udvikling i de unges befolkningssammensætning vil komme til at betyde en forandring og omvæltning af hele det danske samfund."

Historiens mest simple befolkningsprognose:
Når disse 1. klasseelever forlader 10. klasse i 2014, kan vi vel sige, at 45 pct. af de 17-årige er indvandrerunge. 10 år senere kan vi vel sige, at 45 pct. af 27-årige er indvandrervoksne. Derefter skal der kun 10 år mere til….., og så har vi endda her forudsat, at der ikke kommer flere til fra Langtbortistand.

JP: 30. maj 2004
"Den officielle danske befolkningsfremskrivning viste dengang, at 10,9% af befolkningen i 2050 ville være indvandrere eller efterkommere fra et ikke-vestligt land.”

”Rambøll Management havde for avisen spurgt et repræsentativt udsnit af danskerne om, hvorvidt de troede, at muslimer i fremtiden vil udgøre et flertal af Danmarks befolkning. Næsten hver fjerde dansker - 24 pct. - svarede ja. Og blandt disse mente knap 60 pct., at det ville ske inden for 30 år." (slut på citater)

Politikerne var også meget forundrede. Det viste forskellige småsuk i bladene. Information om Danmark valgte at lade debatten køre i 2004.

JP: 30. maj 2004
”Et barn af en efterkommer vil komme til at figurere som dansker i statistikken, hvis blot en af forældrene er dansk statsborger og født i Danmark. I praksis vil det betyde, at 3. generation typisk kommer til at figurere i statistikken som danskere. Men derfor vil personen i 3. generation stadig - i alle tilfælde som udgangspunkt - have en muslimsk baggrund, hvis forældrene havde det. Og dermed vil antallet af personer i Danmark med muslimsk baggrund være større end de 10,9 pct., som er indeholdt i definitionerne 'indvandrere' og 'efterkommere' fra Danmarks Statistik...

Men der findes en anden prognose - om end fagfolkene bag den ikke ynder at få den frem i offentligheden. Prognosen er bestilt af Integrationsministeriets Tænketank for bedre integration hos det uafhængige analyseinstitut DREAM under Finansministeriet.”Om de 10,9% repræsenterer muslimer, der ikke må tælles, eller de repræsenterer ikke-vestlige immigranter, skal man spørge Jyllandsposten.

JP: 30. maj 2004
”Lederen af DREAM, da prognosen blev lavet, Lars Haagen Pedersen, i dag sekretariatschef i Velfærdskommissionen... advarer mod at bruge tallene i en diskussion om, hvor stor en andel af befolkningen i Danmark, der i år 2050 vil have en muslimsk baggrund: 'Ingen ved jo, om personer i 3. eller 4. eller 5. generation vil have en muslimsk baggrund i den forstand, det forstås netop i dag. Det ender i det rene gætteri. Det har ikke noget med statistik at gøre.”
(slut på citater)

I et læserbrev i Jyllands-Posten bemærkedes problemet med den officielle definition af 'efterkommer' - der statistisk set fjernede muslimer fra statistikken hvis blot en af forældrene havde statsborgerskab. Basalt set en oplysning, der gjorde artiklens overordnede pointe til noget nær en lodret løgn - ikke mindst i det korte abstrakt, som gik igen i de fleste danske medier.

Information om Danmark: 27. maj 2005
"Indvandrere" og "efterkommere" blev fastlagt under skarpe protester fra egentlig sagkyndige uden for centraladministrationens rækker.

Vi advarede i 1991 og flere gange senere mod de uvidenskabelige begreber, der ville tillade en let forudselig bevidst forvirring, man nu fra centralt hold skabte med overlagt forsæt at ødelægge landet med indvandring.

At Lars Haagen Pedersen står for en uofficiel prognose, der kun må bruges i Integrationsministeriet (og efter hvad vi får oplyst også i Rockwoolfondens afdelinger), som det stod at læse i Jyllandsposten, burde få normalttænkende danskere til at skrige lazaronerne ud på Jyllandsposten og i centraladministrationen.

Bemærk, i øvrigt at det JP-hyrede konsulentfirma fik muslimerne blandet ind i avisdebatten som tællebegreb, netop for fikst at kunne afspore debatten, når de uærlige må give op.


Anbefal denne fil

Ebbe Vig
Information om Danmark
www.informationomdanmark.dk"if your heart is filled use your brain"

fredag, april 21, 2006

Velfærd og indvandring - hvor står vi?

Information om Danmark

Indvandring og velfærd – hvor står vi?

Der er ikke udpræget enighed

Tænketanksmedlem Hans Kornø Rasmussen foreslog allerede i 1996 indvandringen mangedoblet. Fire år senere foreslog han den fordoblet på grundlag af rekordindstrømningen i 2000. Så kom Velfærdskommissionen og oplyste i december 2005, at ¾ af velfærdens fremtidige finansieringsproblem på langt sigt skyldes indvandringen, i følge Børsen den 1. december 2005. Nu foreslår Hans Kornø Rasmussen i ny bog atter indvandringen gradvist 14-doblet frem til år 2024.

Skal vi ikke vide lidt om, hvor vi står fremover?

Hans Kornø Rasmussen meldte senest den 23. december 2005 i "Det ny Europa, Mellem kontrol og afmagt: EU’s asyl og indvandrerpolitik", af DIIS : Institut for Internationale Studier, (manuskriptet afsluttet den 23. december 2005) side 26:

"...Statistikken viste, at skal den massive afgang fra arbejdsmarkedet erstattes, mand for mand, med mennesker udefra, må indvandringen i 2005 ottedobles i forhold til indvandringen i midten af 1990’erne. Et niveau, der skal holdes det efterfølgende tiår, hvorefter indvandringen skal 14-dobles frem mod år 2024. Beregningerne viste, hvilken kolossal stigning i indvandringen der skal til, hvis EU-landene vælger at erstatte dem, der forlader arbejdsmarkedet, med indvandrere udefra. At statistikkerne i 1996 havde regnet rigtigt, viser sig i dag, hvor alle de gamle EU-lande slås med meget vanskelige og komplicerede reformer, når landenes økonomier skal omstruktureres til at klare fremtiden, hvor flere pensionister skal forsørges af en faldende arbejdsstyrke. I Danmark nedsatte vi en velfærdskommission til at kortlægge problemerne. I marts 2005 offentliggjorde EU-Kommissionen en grønbog med titlen Demografiske ændringer – behov for en ny solidaritet mellem generationerne..."

I år 2000 havde Hans Kornø Rasmussen nedtonet sit forslag til det fremtidige indtag af fremmede pr. år til Danmark mange gange i forhold til fire år før (i 1996), nu (i 2000) var behovet det dobbelte af indvandringen dette år (altså, cirka 2*18.000). Vi kan ikke vide om det skyldes personlige erfaringer. Hvordan kan behovet for indvandring ellers pludselig reduceres med faktor 4-7?

Velfærdskommissionen kom til et ganske andet resultat, der bl.a. refereredes i Børsen den 1. december 2005. Indvandrerne fra ikke-vestlige lande er godt 3 gange så dyre i forhold til den offentlige sektor i sammenligning med danskerne. Børsen refererede bl.a. ”En total opbremsning i indvandringen fra mindre udviklede lande vil spare statsfinanserne for 50 mia. kr. om året i 2040”.

Vi var lidt på Herrens mark. Året 2040 ligger ikke lige for, men vi må opfatte meldingen således, at hvis ikke der fortsat kommer ca. 10.000 nye fra mindre udviklede lande hvert år - der kom 9.730 fra ikke-vestlige lande[1] i 2005 - vil det samlet kunne føre til en besparelse i 2040 og fremover på 50 mia. kr. om året.

Nu er vi i den situation, at der allerede forligger tilsvarende tilstrømningsperiode på 35 år 1970-2005. Vi må gå ud fra, at hvis vi standsede den fremtidige strøm, så forventedes der ikke samtidig at ske nogle ændringer i udgifterne til dem, der allerede er kommet hertil fra mindre udviklede eller ikke-vestlige lande. Da forelægger der et interessant alternativ mere: Såfremt vi ikke havde de fremmede her, der er kommet, må udgiftsbesparelsen endog være meget større end 50 mia. kr. pr. år. Godt det dobbelte, måske, hvis antallet, der er her nu cirka bliver til 2*730.000 på 40 år med nye 10.000 pr. år. Der er allerede mindst 690.000 ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere i alle generationer, ifølge: http://www.lilliput-information.com/katrocia.html

Velfærdskommissionen beskriver, hvordan Danmarks befolkning vil være reduceret med 522.300 i 2041 som følge af aldring[2], ifølge Børsen den 1. december 2005. Det betyder samtidig, at arbejdsstyrken vil være reduceret med 350.000 personer. Velfærdskommissionen projicerer 350.000 færre i arbejdsstyrke og 400.000 flere i pensionistgruppen i år 2040, hvis udviklingsparametrene fastholdes som i dag. Dette vil så give et offentligt budgetunderskud på omkring 100 mia. kr. pr år.

Velfærdskommissionen påpeger ifølge Børsen den 1. december 2005, at indvandring ikke vil løse problemet, snarere tværtimod. Mens en nyfødt dansker i gennemsnit vil koste samfundet 750.000 kr. fra vugge til grav, vil omkostningen på en indvandrer på grund af generelt lavere erhvervsdeltagelse være 2,5 mio. kr. Således vurderer Velfærdskommissionen.

Her får vi en indrømmelse af de helt store, ganske vist igen stærkt camoufleret: Danskeren kan i princippet ikke koste samfundet 750.000 kr., og indvandreren samtidig koste samfundet 2,5 mill. kr. i gennemsnit, af den simple grund, at samfundet ingen penge har. Her har man bekvemt glemt danskerens skattebetalinger, indvandrerens reducerede skattebetaling og den offentlige gældstiftelsen, hvorfra finansieringen hentes.

Men faktum er vist, at indvandrerne i gennemsnit er mindst 3,3 gange dyrere end danskeren i gennemsnit.

Dette er har i øvrigt ikke været nogen hemmelighed, siden vi herfra berettede det første gang i 1989.

”Det er således knap tre fjerdedele af det samlede langsigtede finansieringsproblem, der tilskrives den fremtidige indvandring fra mindre udviklede lande,” skriver Velfærdskommissionen.

Her er det vi må tilføje: Indvandrerne gav ligeledes anledning til 3/4 af finansieringsproblemet i sammenligning med danskerne f.eks. i perioden 1980-2006, og det blev til i alt mindst 13 pct. af den befolkningen i Danmark: http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html

Denne indvandring skal gradvist 12-14-dobles, når vi følger Hans Kornø Rasmussen og EU-Kommissær Vladimir Spidla henholdsvis den 23. december 2005 og den 18. marts 2005: http://www.lilliput-information.com/euskr/index.html

Det er ikke udpræget nemt at følge med.

fredag, april 14, 2006

"En stor dansker"Information om Danmark
Du kan simpelthen anmelde Hans Kornø Rasmussens seneste bøger, som listes på:
http://www.boganmeldelse.com/8779730884
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Som vi kender Hans Kornø Rasmussen:
"...Foredragsholder Hans Kornø Rasmussen, kendt fra én regeringens mange tænketanke: "Har vi for få fremmede I Danmark?". Adspurgt af bladet "Social Forskning" nr. 1, 1998, svarede lektor Hans Kornø Rasmussen blandt andet: "Spørgsmålet om indvandringen er ikke længere et rent dansk anliggende…"

Hans Kornø Rasmussen henviser til Amsterdam-traktatens artikler om flygtninge og indvandrere, der overfører hele området til "den overstatslige søjle" i EU-regi. EU’s statistik EUROSTAT nr. 6, 1996 anbefaler en stærk forøgelse af indvandringen, og siger Hans Kornø Rasmussen: "I perioden 2007-2024 skal indvandringen være stigende med en faktor 8-14 gange i forhold til i år (1996), d.v.s. 8 gange flere år 2007 og 14 gange flere i år 2024. I 1996 kom officielt 525.000 (netto, nye) fremmede til EU. Antallet pr. år skulle altså være 4,5 mill. i år 2007 og derefter voksende til 7 mill. i år 2024". Det blev gentaget af den nyudnævnte EU-kommissær Vladimir Spidla den 18. marts 2005, der nu foreslog en gradvist accelereret indvandring indtil en 12-dobling af indtaget af ikke-vestlige til EU frem til 2024:
Docerende EU-kommissær -
nu glemte Hans Kornø Rasmussen så, at Danmark rent faktisk har en række forbehold til de seneste EU-traktater startende med Maastricht-traktaten.

I år 2000 havde Hans Kornø Rasmussen nedtonet sit forslag til det fremtidige indtag af fremmede pr. år til Danmark mange gange i forhold til fire år før, nu var behovet det dobbelte af indvandringen dette år (altså, cirka 2*18.000). Det kan måske skyldes personlige erfaringer. Hvordan kan behovet for indvandring ellers pludselig reduceres med en faktor 4-7.

Hans Kornø Rasmussen skriver i "Det ny Europa, Mellem kontrol og afmagt: EU’s asyl og indvandrerpolitik", af DIIS : Institut for Internationale Studier, (manuskriptet afsluttet den 23. december 2005) side 26: "...Statistikken viste, at skal den massive afgang fra arbejdsmarkedet erstattes, mand for mand, med mennesker udefra, må indvandringen i 2005 ottedobles i forhold til indvandringen i midten af 1990’erne. Et niveau, der skal holdes det efterfølgende tiår, hvorefter indvandringen skal 14-dobles frem mod år 2024. Beregningerne viste, hvilken kolossal stigning i indvandringen der skal til, hvis EU-landene vælger at erstatte dem, der forlader arbejdsmarkedet, med indvandrere udefra. At statistikkerne i 1996 havde regnet rigtigt, viser sig i dag, hvor alle de gamle EU-lande slås med meget vanskelige og komplicerede reformer, når landenes økonomier skal omstruktureres til at klare fremtiden, hvor flere pensionister skal forsørges af en faldende arbejdsstyrke. I Danmark nedsatte vi en velfærdskommission til at kortlægge problemerne. I marts 2005 offentliggjorde EU-Kommissionen en grønbog med titlen Demografiske ændringer – behov for en ny solidaritet mellem generationerne..."

Vi kan altså ikke følge med.

Vi ser to problemstillinger, velfærdssystemet og den internationale konkurrence. Vi kan ikke opfatte problemerne som adskilte, og dermed straks indtage en typisk defensivholdning og gå ud fra, at velfærdssystemet etableret for at bringe 68-erne på toppen, kommer før Europas og nationalstaternes eksistens.

Det kan Kornø Rasmussen tilsyneladende.

Uddrag af: http://www.lilliput-information.com/velglob.html

"...2. Immigranter
Når 40 pct. af de ledige og udstødte i de arbejdsdygtige aldre i Danmark tilhører en delpopulation, der udgør godt 13 pct., så er det vanskeligt også for Velfærdskommissionen at finde nogle løsninger på velfærdens fremtidige finansieringsproblem ved at manipulere 3/4 af velfærdens samlede finansieringsproblem i år 2006 efter 25 år masseindvandring til at være en central del af løsningen på problemet..."
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fra:
http://www.diis.dk/sw2239.asp

14. marts 2006 Pressemeddelelse: EU's asyl- og indvandrerpolitik. Ny bog af Hans Kornø Rasmussen
Mandag den 20. marts 2006 udkommer bogen Mellem kontrol og afmagt: EU's asyl- og indvandrerpolitik ved Hans Kornø Rasmussen

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fra:
http://www.eu-oplysningen.dk/nyheder/kalender/alle/alle1685/?print=1

ET HELT NYT EUROPA - ET HELT NYT GLOBALT ANSVAR!********************************************Borups Højskole, Frederiksholms Kanal 24, Kbh.DEN 17.- 18. APRIL 2004
ARRANGERET AF NYT EUROPA I SAMARBEJDE MED SOCIALDEMOKRATERNE, DET RADIKALE VENSTRE, SF OG LO.
Pris: Kr. 50,- pr. dag, inkl. let frokost og kaffe
Tilmelding: info@nyteuropa.org
Program, PDF: http://www.nyteuropa.dk/showmediaPopUp.asp?Mediaid=130

Program, almindelig tekst: Ordstyrer:Steen GadeFormand for Nyt EuropaL Ø R D A G: 10.30 -10.40 Et helt nyt Europa – et helt nyt globalt ansvar! Jakob Erle, talsmand, Nyt Europa FØRSTE DEL: VERDENS TILSTAND - UDFORDRINGER OG MULIGHEDER10.40 -11.00Verdens økonomi – produktion, arbejdsdeling og udflytning, handel og valutaKlaus Walter Rasmussen, Chefkonsulent, Dansk Industri11.00 -11.20Menneskerettigheder – to skridt frem eller tre tilbage?Morten Kjærum, Direktør, Institut for Menneskerettigheder 11.20 -11.40Sociale forhold – øer af rigdom i fattigdommens havPoul Grosen, Direktør, Det nordisk Kontor for UNDP11.40 -12.00 Miljø – 'verdens tilstand', oversete udfordringerPia Olsen, International politisk koordinator, DanmarksNaturfredningsforeningFrokost12.00 – 13.00ANDEN DEL: EU - ET POLITISK REDSKAB TIL HANDLING... 13.00 -13.30EU's historie – om drivkraften i integrationen fra EF-6 til EU-25 Thorsten Borring, lektor, Århus Universitet13.30 -13.50EU's budget – den kommende politiske kampplads Ove Fich, ekspert i EU og arbejdsmarkedsforhold, tidl. MEP og MF 13.50 -14.10EU's beslutningssystem – kritisk lys på komiteerne bag kulisserne Niels Paarup-Petersen, Den sikkerhedspolitiske tænketank, Compas Group, Trinity College, Toronto14.10 -14.30Landbrugsstøtten – hvor længe endnu? Jan Laustsen, Vicedirektør, LandbrugsraadetKaffe15.10 – 15.30Nye arbejdspladser – Lissabon processen og regionalfondene Kim K. Knudsen, Konsulent, LO15.30 -16.00EU's udenrigs- og sikkerhedspolitiske samarbejde – papirtiger eller begyndelsen på noget stort? Preben Bonnén og Michael Søsted, Den sikkerhedspolitiske tænketank, Compas Group, Trinity College, Toronto16.00 -16.20EU's flygtninge- og indvandrerpolitik – i en verden på vej mod 9 milliarder
Hans Kornø Rasmussen, cand.polit. og ph.d. i International ØkonomiS Ø N D A G(Denne del af konferencen foregår på engelsk, men spørgsmål kan stilles på dansk.)Moderator: Annegrethe RasmussenDagbladet Informations EU-korrespondent TREDJE DEL: POLITISKE UDSPIL... Hvilke politiske planer har de politiske partier og de enkelte kandidater forud for valget til Europa-Parlamentet? Og hvilke krav har de politiskeaktører uden for Europa-Parlamentet til de folkevalgte? 10.00 -10.30Den europæiske Forfatning - og kristendemokraternes politiske prioriteringer for Europa Alojz Peterle, tidl. Medlem af Det europæiske Konvents præsidium, EP-spidskandidat, kristendemokraterne, Slovenien 10.30 -11.00Miljø- og klimapolitik - EU skal sætte den nødvendige globale dagsorden Margrete Auken, EP spidskandidat (SF)11.00 -11.30Sikkerhed – i Europa og verden, Tyrkiet som brobygger?Damla Gurel, Det republikanske Folkeparti, det ledende oppositionsparti,Tyrkiet, medlem af det tyrkiske parlament og NATO's parlamentarikerforsamling 11.30 -12.00Det solidariske arbejdsmarked – et europæisk svar til verden Anders Samuelsen, EP spidskandidat (DRV)Frokost 13.00 – 13.30 Ligestilling – hele Europas ansvar Kinga Lohmann, Polen, direktør, Regional Coalition of Women's NGO's13.30 – 14.00Den europæiske Forfatning - og de socialliberales politiske prioriteringer for Europa Regimantas Ciupaila, EP spidskandidat, Liberal Centre Union, Litauen 14.00 -14.30Den europæiske Forfatning – og socialdemokratiets prioriteringer for Europa Harlem Desìr, MEP, PES, Frankrig 14.30 -15.00EU's globale rolle – et helt nyt ansvar Poul Nyrup Rasmussen, EP spidskandidat (S), formand for Global Progressive Forum Debat i plenum og kaffe16.00AfslutningKonferencen er arrangeret med støtte fra Nævnet vedr. EU-oplysning og Europa-KommissionenBest regards/Med venlig hilsen
Soren Winther LundbyManaging Director/ Adm. lederNew Europe/Nyt EuropaJ.P. Larsens Vej 188220 BrabrandDENMARKt: 0045 70 22 60 64m: 0045 40 27 60 64f: 0045 70 22 60 65EN-web: http://www.neweurope.org/Da-web: http://www.nyteuropa.org/
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fra:
http://www.ugebreveta4.dk/smcms/Ugebrevet/4766/7325/7350/7354/Index.htm?ID=7354
EU mangler arbejdskraft – kommer den?

Forfatteren og demografen Hans Kornø Rasmussen har i flere bøger analyseret europæisk indvandringspolitik og er stærk tilhænger af tyrkisk EU-medlemskab. Den store udlængsel kommer ikke bag på ham, men kan blive en fordel for begge parter:
»Tyrkiet vil formentlig blive medlem af EU om ti år – længere kan EU ikke trække den. Men dertil skal lægges overgangsordninger, før arbejdskraftens frie bevægelighed træder i kraft.
Diskussionen handler om forholdene om tyve år, og da vil arbejdsstyrken i Europa være faldet dramatisk. De store årgange er på det tidspunkt gået på pension, og så vil europæerne være glade for, at der kommer nogle herop og lukker hullerne på vores arbejdsmarked. Om tyve år vil tyrkerne også være bedre uddannet,« siger Hans Kornø Rasmussen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fra:
http://humanisme.dk/emneregister.php

EU
Danmarks mindreværdskompleks (ugebrev: EU)
Dansk kujoneri i Sakajev-sagen (ugebrev)
Det danske dilemma af Hans Kornø Rasmussen (boganmeldelse).
EU og Grundloven (essay: kompetencefordeling mellem EU og DK)
Din mund siger nej, nej ... (ugebrev: Forfatningsafstemning)
Irak-løgne og EU-forfatning ind under gulvtæppet (kommentar)
Lad Disney filmatisere Informations EU-fori (kommentar)
Lex Mandela (kronik: korruption, Sydafrika, EU)
Oh, du store Euro (kommentar)
ØMU-fælden smækker (kronik)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fra:
http://www.bashy.dk/aktuelt.htm

Lørdag den 14. dec. 2002 kl. 12.30

Fælles europæisk asyl- og immigrationspolitik
Dansk EU-formandskab

Medborgerhuset, Nørre Allé 7, 2200 Kbh. Ns
Lørdag den 14. dec. 2002 kl. 12.30 med bl.a.

Eyvind Vesselbo
Pernille Frahms
Kamel Qureshi
Hans Kornø Rasmussen
Elisabeth Arnold
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Fra:
http://www.foreningen-nydansker.dk/ (Nyhedsbrevet februar 2002)
"...Blandt oplægsholderne vil være at finde Bob Purkiss, formand for European Monitoring Centre of Racism and Xenophobia, Anker Boye, Borgmester i Odense, Hans Kornø Rasmussen, økonom og forfatter samt Kamal Qereshi, ligestillingsordfører i SF..."

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fra:
http://webtest.information.dk/InfWebsite/FremvisningPHP/Common/Information.php?pShow=Blog/index.php&cat=5

20. marts 2006:
"...I denne uge tager vi fat på islams betydning for det danske samfund, menneskerettighedernes ditto og så har vi i morgen et tema om indvandring til Europa på baggrund af en ny bog fra Hans Kornø Rasmussen..."

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fra:
http://www.notat.dk/visartikel.php?artikelnr=139

Anmeldelse 14. maj 2004 af: "Det danske dilemma"
"...Bogen er tankevækkende om befolkningseksplosionen uden for vores dør og vores egen skæve demografiske udvikling. Men bogen rummer en grundlæggende svaghed i Kornøs had til sit eget folk..."
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fra:
SID's
http://www.takeus.dk/

* 30.12 Hans Kornø Rasmussen:
Dem og os: det multi-etniske Danmark.

"...Om forholdet mellem danskere og indvandrere i fremtidens multietniske samfund og om, hvordan de myter, dilemmaer og udfordringer, Danmark står over for, kan føre til et splittet og polariseret samfund. Tiderne Skifter, 2000. – 165 sider..."

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Hans Kornø Rasmussen skriver mange bøger og holder mange foredrag.
Han er meget efterspurgt.

Du kan simpelthen anmelde Hans Kornø Rasmussens seneste bøger, der listes på: http://www.boganmeldelse.com/8779730884

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fra:
Forfatterens karakteristik:
http://www.foredragsholdere.dk/Rasmussen%20Hans%20Kornoe.htm
* Det multietniske Danmark – trussel eller mulighed.
* Indvandring, EU og Danmark.

I de kommende år ophører danskerne for alvor med at være en homogen befolkning med rødder i samme religion, kultur, sprog og traditioner. Danmark bliver i stigende grad et multietnisk samfund. Et faktum ingen havde forestillet sig for blot få år siden, og som stort set alle politiske partier har haft til hensigt at afværge. I horisonten lurer risikoen for et splittet og polariseret Danmark. Foredragene handler om de myter, dilemmaer og udfordringer, Danmark står over for – uanset om vi ønsker at isolere os eller vælger at føre en aktiv indvandrerpolitik. Hans Kornø Rasmussen er cand.polit. og ph.d. i International Økonomi. I en årrække ansat ved Københavns Universitet og Handelshøjskolen i København. Har arbejdet for Information, Børsens Nyhedsmagasin og ugebrevet Mandag Morgen. Han har bl.a. skrevet bøgerne "Flygtninge og indvandrere i Europa" (1996), "No Entry – European Immigration Policy" (1997) og ”Dem og os – det multietniske Danmark” (2000). Er p.t. konsulent, freelanceskrivende og foredragsholder.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fra:
http://www.athenas.dk/fdh_rasmussenhanskornoe.htm

Hans Kornø Rasmussen

Foredragsholder, konsulent og freelanceskrivende

Dem og os - det multi-etniske Danmark

Danmark, Europa og den fælles indvandrerpolitik

For yderligere information eller booking af foredrag og foredragsholdere fra Athenas, ring 35 11 21 31 eller send mail til: kontakt@athenas.dk


"if your heart is filled use your brain"

tirsdag, april 11, 2006

Tag en ring og lad den vandre

Information om Danmark
- tag en ring og lad den vandre - Danskerne er fuldstændig ligeglade

Masseindvandringens statistisk-økonomiske korte beskrivelse i historiske rids
I 1988 udbad vi os en forbedret befolkningsstatistik, fordi den hidtidige ingenlunde var egnet til at måle, hvad der skete via massetilstrømningen af ikke-vestlige. I 1991 nedsattes et regeringsudvalg med Lars Haagen Pedersen som formand. Her fandt man på de nye begreber 'indvandrere' og 'efterkommere'.

Økonomiministeriet under Marianne Jelved meddelte i 1995, at udgifterne vedrørende de ikke-vestlige i 1995 var 10,3 mia. kr., i 1999 godt 11 mia. kr, og professor Eskil Wadensjö, Sverige (artikel i Berlingske Tidende den 26. september - 2002) hævdede, at den danske udgift til formålet var 8,8 mia. kr i 1999. Alle beløbene var mindre end 1,7% af det offentlige budget på kr. 652,8 mia. i 1998. Og der er ikke så store spring i det samlede udgiftsniveau fra år til år, at det spiller nogen betydende rolle her.

Her havde vi så lige tjent formue på en gruppe, fortrinsvis fra Somalia og Afghanistan, jfr svenskeren, eller også var de fremmede rejst hjem i stor stil(?) Nej. Havde embedsmændene i økonomiministeriet da regnet forkert? Nå.

Ergo, udgjorde udgifterne til de ikke-vestlige fortsat mindre end 1,7% af det samlede offentlige budget, selvom om deres andel af befolkningen var betydeligt større og samtidig med de ikke-vestlige bl.a. var mere end 3 gange så ofte arbejdsløse og 3 gange så ofte på den kriminelle anklagebænk.

Vi foreslog for bl.a. 1998 følgende offentlige udgifter vedørende de ikke-vestlige:
(652,8-x)*0,075*3= ca. 98 mia. kr., hvor x er udgifterne, der ville have været uden immigrationen (forudsat andelen af ikke-vestlige var den officielle)(652,8-x)*0,10*3= ca. 150 mia. kr., hvor x er udgifterne, der ville have været uden immigrationen(forudsat andelen af ikke-vestlige var den korrekte)
Se nærmere: http://www.lilliput-information.com/ok.html

Vi nøjedes med at se på officielle antal indvandrere i Danmark i 1998. Det var 396.122 pr. 1. januar 1998 - der skulle selvfølgelig have været korrigeret for mange naturaliserede og deres børn, og så skulle vi derefter have fratrukket de respektive vestlige indvandrere. Men det lod vi være med:
Så udgjorde de dengang (OFFICIELT) 7,5% af den samlede befolkning på 5,3 mill. D.v.s. sammenholder vi deres befolkningsandel med deres officielt opgjorte træk på de offentlige udgifter var der en stor (under-)diskrepans, fra 1,7% af udgiftstrækket til 7,5% af befolkningsandelen.

Ergo, var de ikke-vestlige meget mindre udgiftskrævende end svarende til deres andel af befolkningen, d.v.s. også mindre udgiftskrævende end svarende til danskerne i gennemsnit. Det stod i skærende modstrid til det, som vi så af udgifter på de væsentligste poster på Finansloven og hørte de ansvarlige meddele os: At de var 2-4 gange så ofte at finde blandt de kriminelle og blandt de indsatte, 3-3 1/2 så ofte blandt de ledige og bistandsklienterne, og de fødte mindst 3 gange så mange børn i gennemsnit. Desuden var de enkelte sociale hændelser mere ressourcetunge, når der var tale om ikke-vestlige.

Ergo, er udgangspunktet med de oplyste offentlige udgifter vedrørende de ikke-vestlige ikke korrekt.

Alt dette accepterer fagministrene desuagtet, nogle intetanende, andre kender godt løgnen, men de satser alle på, at kun en lille promilleandel i befolkningen lukker munden op herom, så det bevares som god hemmelighed for i hvert fald 70% af vælgerbefolkningen. Så er den nemlig i vinkel. Fagministrenes to eneste problemer er generelt, at de vil have flere bevillinger til deres ressortområder, når opgaverne tårner sig op, og så taburet-klistret til den gode hyre.

Tag et område som kriminaliteten:

På det officielle befolkningsgrundlag førte Rigspolitichefens Undersøgelse for årene 1993 og 1994 blandt mange andre ting til følgende konklusion: Et enkelt uddrag: Af butikstyverierne i Danmark udførtes de 4,5% af danske statsborgere, 11,4% udførtes af udenlandske statsborgere og 84,1% af disse tyverier udførtes af asylsøgere. Bemærk, den sidste procent. Samtlige butikstyverier på landsplan og vel at mærke, af de registrerede sigtelser, som vi optalte minutiøst af Rigspolitichefens materiale, som vi fik i hænde. Denne kriminalitet var i konsekvens af det oplyste i undersøgelsen begået af 10,3% af asylsøgerne, som de betegnes i undersøgelsen, eller af 2.312 personer. De resterende havde ikke været sigtet for kriminalitet. 84,1% af alle butikstyverier i Danmark udgjorde i øvrigt kun 65,2% af disse asylsøgeres straffelovsovertrædelser.

Vi mente dog for det første, at det var en vild overdrivelse at hævde, at asylsøgere var 18-19 gange mere kriminelle end danske statsborgere ved butikstyveri. Det var dog konsekvensen af det officielt oplyste. Det stemte simpelthen ikke. Sådan er det med løgne. Hvis der officielt skal være meget få asylsøgere i landet, og sigtelserne er foretaget mod asylsøgere, så må de nødvendigvis være meget kriminelle. Er der derimod mange flere asylsøgere, så fordeles den registrerede kriminalitet på disse mange flere, og så er de selvsagt ikke så kriminelle. Denne analyse, hvoraf et enkelt afslørende element er fremhævet her, tilgik i sin helhed Folketingets Retsudvalg. Der var ingen brugbare reaktioner trods et langt brev derfra (Bjørn Elmquist var formand). Nu forstår læseren, der var voksen før 1993, måske bedre, hvorfor kriminalitets-beskrivelserne ikke blev offentliggjort i et par år forud for 1993. Justitsministeren og Indenrigsministeren i Danmark, deres forgængere samt embedsmænd i Direktoratet for Udlændinge og i Indenrigsministeriet pådrog sig herved et alvorligt ansvar for den forvrængede beskrivelse af kriminaliteten i Danmark for årene 1993 og 1994. Den er selvsagt ikke blevet rettet siden.Offentliggørelserne af kriminaliteten blev endog indstillet i et par år forud for disse opgørelser - og nu vil kriminologer have offentliggørelserne standset igen med den begrundelse at der sker et misbrug heraf (jfr. Berlingske Tidende den 05.07.2003, http://www.lilliput-information.com/ukyn.html ); det er fremgået tydeligt af pressen flere gange siden, men politiet vil noget andet; det fremgår også. Man standsede offentliggørelserne i begyndelsen af 1990-erne, fordi man ikke anede sine levende råd i toppen, nu skyldes det angiveligt faren for misbrug.

Der var en kvik dansker i Sverige, der spurgte i Berlingske Tidende den 09.07.2003, hvorledes korrekte oplysninger kunne misbruges. Der kom vist ikke noget svar."Da der var talt usandt om antallet af ikke-vestlige, kunne enhver forudse, at når dette usande antal løbende sammenholdtes med de ikke-vestliges aktiviteter eller manglende aktiviteter inden for bl.a. kriminalitet, fødselshyppighed, arbejdsmarkedet og andet befolkningsgrupperelateret, ville der lyde protester fra hæderlige danske med indsigt og med mands- og kvindemod til at sige fra, uanset alt". Derfor truede man kritikerne og mennesker i almindelighed til tavshed med åndsforladte beskyldninger, blacklistning og også direkte fysiske angreb.

Noget af det værste forventes læseren simpelthen ikke tro på, så det lader vi ligge sammen med dokumentationen på et sikkert sted til bedre tider engang i fremtiden. Nogle blev hærdede af den behandling. Man kalkulerede simpelthen med, at når befolkningen friholdtes for reelle informationer om projektet ”Danmarks Ødelæggelse”, så var det umuligt at få en debat i gang og eventuelt få gennemtrumfet en folkeafstemning om spørgsmålet. EU var ingenlunde for kompliceret til, at folket skulle høres, også fordi der drejede sig om suverænitetsafgivelse fra starten. Hvad det sidste drejer sig om, burde enhver lettere kunne se. Det samme.

Det fortsatte dog senere med kriminalitetsløgnene: Det Kriminalpræventive Råds rapport, oktober 1998. Etniske Grupper - Kriminalitet og forebyggelse: Rapporten var udarbejdet efter retningslinierne for politisk korrekthed. Det betyder, at læseren ikke kan fæste lid til meget af rapportens indhold. Allerede i forordet vrimler det med usandheder og smarte fordrejninger af den virkelighed, vi som borgere og skatteydere faktisk har krav på at få en sandt billede af, når vi skal betale for det. Formanden for rådet professor Eva Smidt satte en studentermedarbejder til at skrive det værste for at sikre sine egne ”lånte fjer” fra eventuelt griseri. I 1. afsnit 3. linie læses: "I Danmark er det omkring 100 unge, der sætter overskrifterne om udlændingekriminaliteten". Når vi kikker i den sidste retvisende kriminalitetsbeskrivelse (fra IOD) for årene 1993 og 1994 byggende direkte på Rigspolitichefens opgørelser fra politikredsene kan vi læse for 1993:

10 manddrab, 44 forsøg på manddrab, 966 tilfælde af vold, 76 voldtægter, 90 blufærdighedskrænkelser 40 forsætlige brandstiftelser, 176 røverier, 895 indbrud, 7981 tyverier, 1708 tilfælde af dokumentfalsk og bedrageri, 1847 overtrædelser af Lov om euforiserende stoffer, 748 overtrædelser af våbenloven, og vi kunne fortsætte gennem alle hovedkategorierne af kriminelle gerninger, vi kunne også angive tallene for 1994 i samme rækkefølge: 8, 49, 1013, 58, 70, 38, 176, 757, 6985, 926, 1549, 723.

Enten er det de samme ikke-vestlige, der omtales i aviserne hele tiden, eller også må vi nok erkende, at der lissom må have været flere involverede i kriminaliteten udført af indvandrere og såkaldte asylanter. De 100, som rapporten nævner, kan vel ikke have nået så meget. Det tror jeg læseren vil give mig ret i. Døgnet har kun 24 timer. Nu får vi så oplyst i 2004, at hverken Integrationsministeriet eller regeringens og den tidligere regerings Rockwoolfonden kan bruge de officielle befolkningsopgørelser. De laver deres egne, uden befolkningen skal vide det. Vi fik også at vide: 26. juni 2003 fra Ritzau: Det fremgår af en ny analyse, som "de uafhængige forskere" (se til sidst) i forskerenheden DREAM har udført for Integrationsministeriet: At går regeringens ambitiøse 2010-plan for økonomien ikke i opfyldelse med halvering af gælden og 60.000 flere i job over de resterende år (det gør den ikke!! - også simpel logik - der for en ny tilsvarende for 2015 - og det gør den heller ikke!! - også simpel logik) - eller der laves andre ændringer i finanspolitikken, betyder det, at enten skal der spares 28,2 mia. kr. årligt på finansloven frem til 2050 for at få råd til de øgede udgifter. Alternativet er at hæve bundskatten med 4,9 procent - hvilket vil give et tilsvarende provenu. Det blev værre endnu: Samfundet bliver hvert år 33 milliarder kroner fattigere, hvis ikke der kommer mere gang i integrationen af indvandrere.
Dette viser en chokrapport fra forskergruppen DREAM, der for første gang har beregnet, hvad staten i kroner og øre går glip af, så længe en meget stor andel af indvandrerne og deres efterkommere modtager kontanthjælp og dagpenge i stedet for at komme i arbejde, skrev B.T. Rapporten er bestilt af integrationsminister Bertel Haarder og bliver i sin endelige form offentliggjort i midten af oktober. Og værre endnu: I bl.a. Metro-Xpress side 15 den 31. oktober 2002 med overskriften ’Dyrt for samfundet ikke at integrere?’ kunne vi også læse: Integrationsministeriet skal have fået en af de her tænketanke (”af hensyn påfuglefjerene”) til at udarbejde seks scenarier, med og uden succesintegration af ikke-vestlige: Det uafhængige institut Dream fastslår i en analyse, at hvis integration ikke forbedres, vil det belaste statsbudgettet med godt 35 mia. kr. hver eneste år frem til 2040.

De mange penge skal hentes ind ved besparelser, højere skatter eller lån. Disse begreber var hverken i 1991 eller i 2005 entydige, funktionelle eller adækvate. På almindelig dansk: Uvidenskabelige begreber, der gør at myndighederne ikke kan tælle de ikke-vestlige immigranter og deres børn derefter, og derfor heller ikke kan økonomi-opregne på det samlede immigrationsprojekt, hvor hovedparten af posterne ikke er direkte synlige på finanslovene. Personnummeret eller en regulær folketælling er eneste udvej nu. Vi foreslog personnummeret anvendt i 1989 en anonymiseret opgørelse, svarende den de undersøgelser har beregnet udgifterne til børn og til ældre tidligere.
Så er det vi hævder:

RINGEN ER LISSOM SLUTTET – og alle har gjort hvad de skulle.

Bortset fra at tilstrømningen af ikke-vestlige i 2004 blev reduceret med 15% (ikke med betydeligt mere, som løgnagtigt hævdet utallige gange af den siddende regering og støtteparti, før vi havde mulighed for at få fat i første version af de mere eller mindre defekte officielle opgørelser den 10. februar 2005), så kan det oplyses at antallet tildelte nye danske statsborgerskaber gik op fra 6.583 til 14.976 i 2004: http://www.lilliput-information.com/status05.htm

I 2005 steg antallet igen. Således øgedes det samlede antal udenlandske statsborgere igen fra 11.369 til 12.644 : http://www.lilliput-information.com/udl05/index.html

Den officielle kriminalitetopgørelse fra oktober 2005 kan ikke bruges, fordi den overestimerer
de fremmedes kriminalitet: http://www.lilliput-information.com/sandfrem.html

Lyves der kun om antal, kriminalitet, og ressourcetrækket?:
Grundlaget for sammenligninger udviskes

Ufrivillige indrømmelser indimellem

Sverige har ligeledes kompetente analysefolk til at afsløre de tilsvarende løgne i Sverige: http://www.svd.se/dynamiskt/Brannpunkt/did_2577372.asp

Den 20. august afslørede fremtidsforsker Jan Lindh, Stockholm, at svenskerne kommer i mindretal inden midten af dette århundrede: http://www.lilliput-information.com/lindh.html

Universitetslektor Lars Jansson Netside: www.vitsippan.com

Information om Danmark: http://www.lilliput-information.com/


"if your heart is filled use your brain"

mandag, april 10, 2006

Ud af suppedasen

Fra Ideologi til Realisme

Velfærd + Globalisering – Ideologi = Fremtid

Formand for gymnasiernes rektorforening Peter Kuhlmann bekræftede 9. april 2006:

"...at den nylige gymnasiereform ikke har lokket flere i gymnasiet til at vælge de naturvidenskabelige fag. Det skyldes mangel på velkvalificeret naturvidenska-belig undervisning i Folkeskolen..."

Velfærd og globalisering er nært koblede problemstillinger. Et helhedssyn på de to dele i den danske virkelighed er forudsætningen for at nogen af dem løses. I Danmark er velfærd næsten fuldstændig skattefinansierede overførsler og offentlige tjenesteydelser, d. v. s. ydelserne en privat rettighed og finansieringen kollektiv. I andre europæiske nationer er forsikringsprincippet langt mere dominerende d.v.s. også individuel finansiering. Globalisering er et nyt smart ord for den internationale konkurrence. Selv hvor forsikringsprincippet er bærende for udviklingen, er der svære overvejelser om, hvad der kan gøres for at sikre skansen på hjemmefronten.

Skiftende danske regeringer har skruet samfundet sammen over en 40 års periode, valgt at udvikle det, eller valgt at afvikle det, hvorved landet er kommet i den situation, at vi rammer mod naturlige stopklodser for finansieringen af velfærden om ganske få år. Skatteprovenuet standser kan ikke finansiere velfærden og skatteprocentens højde, priserne på vore eksportvarer og statsgælden stopper udviklingen via globaliseringen tillige.

Det drejer sig således ikke kun om at få øget den andel, der deltager på arbejdsmarkedet, så skatteprovenuet kan øges; der er stærke interesser knyttet til at få os til at tro dette.

Det drejer om at gøre det attraktivt at etablere nye virksomheder og udvide den del af de bestående, der egner sig til udviklingen med international konkurrence og velfærd.

Velfærden kan ikke finansieres, hvis landet skal fortsætte med at eksportere sig til de indtægter, hvoraf velfærden skal betales, sådan som landet er indrettet.

Fra dette udgangspunkt skal vejen findes, uanset hvad man måtte have lært af eller misbrugt af John Maynard Keynes’ værker og i øvrigt lært sig af velfærdsideologisk antagelses-logik. Der er nogle få valgmuligheder for tilpasning, men ikke mange, og det haster overhængende. Der skal simpelthen skaffes eksportindtægter. Og samtidig skal det samlede forbrug reduceres. Simpelthen fordi der rent faktisk er for lidt kapital investeret i produktionssektoren. Det er blevet fordelagtigt at placere kapitalen uden for produktionen i Danmark eller placerede den i udlandet, og så placeres den, hvor det er fordelagtigt. Det betyder at mere end 594.112 (i 2004) eller mere ned 22 pct. er arbejdsløse eller udstødte , jfr. henholdsvis tabel 2 og tabel 1 nedenfor.

Globaliseringen består i, at landene uden for Vesteuropa faktisk er blevet mere i stand til at overtage mange af de produktioner, som tidligere havde kronede dage her. Uden for Vesteuropa og USA har man ikke et fuldt udviklet industrisamfund, og tilmed beriget eller belastet af et velfærdssystem. Udviklingen har været igang siden cirka 1980, hvor udflytningerne begyndte fra USA. Virksomhederne flager ud, etablerer nye virksomheder i områder i Østeuropa og Asien, hvor omkostningsniveauet er betydeligt lavere end her, eller udlandet igangsætter virksomheder, der efterhånden nemt vil udkonkurrere det mest løntunge i Vesten.

Denne virkelighed må de respektive regeringer i Europa forsøge at tilpasse sig, selvom det måske betragtes som et voldsomt afbigt fra mindst ét mere eller mindre ideologisk projekt, når det kommer til velfærden og måske også EU. Der kan ikke kæmpes imod globaliseringen med andet end blok- og importpolitik, der kun udsætter smerten for en tid eller ender op i styreformer langt fra demokratiet. EU er også et sådant forsøg på at dæmme op for konkurrencen udadtil. Og da EU er et ideologisk projekt fortsætter EU tilsyneladende sin udsigtsløse kamp mod udviklingen.

Det samme med alle ideologisk bevidste. De mener de bekæmper globaliseringen, som de desværre har helt misforstået, og de mener regeringerne i de rige lande har sat globaliseringen i gang, som netop et ideologisk projekt, hvis ikke må den være et resultatet udelukkende af den liberalistiske tankegang. Alt mens Verdens økonomiske top mødes indenfor, så er der gang i den uden for med demonstrationer. At deltagerne i topmødet forsøger at finde beskyttelse mod de værste virkninger af globaliseringen, der netop gavner ulandene og de mindre udviklede lande, som de kan kaldes. Det kan gadens demonstranter naturligvis ikke begribe. Vi kan også sige de lande, der tager udfordringen om udvikling op, er ikke nået så langt på afviklings- eller udviklingskursen som vore vestlige lande.
Faktum er imidlertid, at pendulslaget fører udviklingen til de lande, der efter egne sigtepunkter har behov for udvikling, og væk fra Vesten, der har udviklet sig mod sin egen afvikling, hvis ikke der ske store forandringer i Vestens måde at tænke og agere på. Al ideologi skader her.


Farvel til ideologierne – ellers sammenbrud

Indvandringen til Vesteuropa bygger langt hen ad vejen på ideologien eller verdensanskuelsen: at ved at flytte de mange fattige og undertrykte i Tredjeverdenen til Vesten, så løstes problemerne på verdensplan. At talstørrelserne og børnefødslerne beretter om projektets dimensioner og dets umulige succes, trænger ikke ind hos en ideolog, simpelthen fordi tal og logik er realisme – i idealismen dyrkes stemninger, fornemmelser, følelser og også falsk føleri, som det man orienterer sig efter i sine valg.

Mange virksomheder var også stærkt interesserede i at få billigere arbejdskraft ind for at trykke lønningerne til et mere tåleligt niveau, pengelønninger var blevet gennemtrumfet af stærke fagforeningsmonopoler, mens skatterne samtidig steg som aldrig før[1] for at velfærds-eliten kunne udvikle sit projekt mod skyerne. Denne virksomhedsinteresse og lavere lønsatser var nu ingen ideologi, selvom den ideologisk liberalistiske tankegang, snarere har været skyld i meget andet i denne forbindelse, som vi skal se.

Det viste sig imidlertid, at fortrinsvis indvandrere uden de fornødne kvalifikationer tog turen til Vesteuropa fra Mellemøsten, Sydasien og Afrika. Nogle klarede sig, men langt de fleste kom ind og trak ekstra på velfærden, der var bygget op af de danske ambitiøse ideologer uden noget befolkningskrav.

Velfærdskommissionen har i maj-rapporten fra 2005 vist, at indvandrerne trækker tre gange mere på den offentlige sektor i forhold til deres andel end danskerne [Velfærdskommissionen refereret i Børsen den 1. december 2005].

At aldersfordeling og andet øver indflydelse på denne kendsgerning er uden den store relevans for problemstillingen ved en realistisk behandling. Det er påvist også af det offentlige selv i Danmark (bl.a. Rockwoolfonden), at meget af det, som man forventede sig af projektet ikke er blevet indfriet, refereret på : http://www.lilliput-information.com/seks.html

Indvandrere hæver 40 pct. af bistandshjælpen, hævdede den tidligere socialministeren Henriette Kjær. 1. maj 2005 citeres på http://www.filtrat.dk/ Århus Kommune: - ”58 pct. af indvandrere på bistandshjælp m. m. er uegnede til arbejde - politikere er rystede”.

Den liberale fløj kan ikke afvise, at forestillingen om arbejdskraftens frie bevægelighed, der vel først skulle afprøves i virkeligheden kom til at se dagens lys i EF/EU-regi, et ideologisk fejlskud, der må rettes op efter, hvis det kan lade sig gøre. Det var nemt at nå til enighed med de øvrige ideologiske i familien. Internationalen havde altid sunget sangen om, at folk kunne slå sig ned, hvor de ville, for vi kunne få Jerico-basunerne at høre.

Men som altid fejl i de ideologiske hjemmeopgaver. Efter østblokkens sammenbrud burde det være tydeligt for enhver, hvad ideologi – enhver ideologi fører til. Men nej, nu blev de mange sagsbehandlere beskæftiget og en hel såkaldt flygtningeindustri skød op. Og det gav skattebetalinger til dem, der havde opfundet velfærdssystemet og de, der agerede i velfærdssystemet og bevogtede dets fortsat ubekymrede virke fra begyndelsen af 1980-erne.

I perioden 1960-2001: Mere end det dobbelte at betale i skat, samtidig med at statsgælden voksede 9,7 gange i faste priser, antallet af hjælpere steg til det dobbelte, mens antallet, der skulle hjælpes, tredobledes, og så gik landets stambefolkning endog tilbage hvert år fra 1968.
[dokumentation: http://www.lilliput-information.com/velg.html ]

På trods af disse kendsgerninger lød sangen, at indvandringen altså skabte beskæftigelse, og det var, hvad der var brug for, hævdede de ledende. Sidst er sangen ændret til, at vi mangler arbejdskraften – derfor må vi nu have nogle flere immigranter. Skulle det så være velkvalificerede denne gang, er spørgsmålet: Hvor skal de komme fra? Og det var ikke beskæftigelse, der vil begrænse den salgbare produktion og eksporten, der var brug for.

Det var igen eksportindtægter til at betale vort meget dyre velfærdssystem med. Det var hvad vi manglede.

Allerede fra 1968 var der som nævnt hvert år et fødselsunderskud blandt danskerne[2]. Og det går ikke i længden, når vi f.eks. har et system, hvis betalinger er indrettet sådan, at de cirka skulle udlignes mellem borgerne over levetiden. I første tiår af 21. århundrede begynder den store ældreandel som følge af dette fødselsunderskud, og den kommer samtidig med, at arbejdsstyrken – andelen i de arbejdsdygtige aldre, der tilbyder deres arbejdskraft - falder. Oveni har vi globaliserings-spørgsmålet, der er rent faktisk er blevet gjort til en endnu større hurdel netop af de mange ideologiske fejltrin.


Konkurrerende ideologier skabte skæbnesvangre indretning

I perioden mens økonomibetragtninger stadig blev debatteret offentligt blandt vore folkevalgte (indtil omkring midten af 1980-erne) kunne man jævnligt høre f.eks. import- og eksportkvoterne nævnt som henholdsvis den andel af bruttonationalproduktet, som importen henholdsvis eksporten udgjorde af dette samlede rådighedsbeløb. Sådant bekymrede de ansvarlige, fordi vi netop i Danmark skulle importere så meget for at skabe den nødvendige eksport med vores dygtighed. Danmark var yderst sårbart over for inflation. Og den kom, og den blev til sidst upopulær igen, selv blandt dens tidligere stærkeste fortalere. Den skyldtes - inspireret af Keynes’ teoristumper – et offentligt overforbrug, der i hele perioden 1960-2001 viste sig ved, at det offentliges forbrugsandel pr. velfærdsideologi voksede fra 14 pct. til 28 pct. af et tredoblet bruttonationalprodukt[3].
Virkeligheden viste sig.

Vi har også forstået at landets sårbarhed synes forsvundet, siden vi kom i EU, der ideologisk var tænkt at skulle være en næsten selvforsynende blok a la USA.

Nationalregnskabet i Danmark er imidlertid behæftet med særdeles grove ideologiske brokker, først hidrørende fra John Maynard Keynes’s værker, siden hen blev de indbygget direkte i det danske nationalregnskab af Viggo Kampmann. Vi vil derfor ikke gøre andet end perifert brug af det. I øvrigt indarbejdet medens Viggo Kampmann var embedsmand; siden hen blev hans statsminister fra 1960 til 1962.

Danmark er et land, der fra naturens hånd ikke har givet os meget andet i nyere tid end landbrugsproduktionen at byde på. Der skabtes dog forholdsvis sent en industriopbygning, der gradvist tog førerskabet i samhandelen med udlandet og i indtjeningen efter den 2. verdenskrig. Et effektivt skole- og uddannelsessystem var netop forudsætningen for, at dette kunne ske.
Så kom det til en brat omkalfatring af det samlede uddannelsessystem i 1960-erne og 1970-erne, fordi da gjaldt det opbygningen et skattefinansieret og ideologistyret velfærdssystem og en enorm offentlig sektor til at klare en mængde problemer, som stort set ingen uden for den ideologiske eliten havde opfattet de havde[4].
En stædigt og vedholdende propaganda om en ide fra 1930-erne bar nu frugt. Nuvel bedre sygehusvæsen og nye skoler var ikke det værste. Men det standsede ikke her. Ideologien var sat på skinner og ideologier fortsætter altid op i skyerne, hvorfra det som bekendt ikke er nemt at høre eller se jorden.
Et lille indskud:
Den økonomiske realitet er, at det er fremstillerne i et hver samfund, der driver økonomien frem, opsparingen er at betragte som brændstoffet i denne proces.
Hvad forbrugerne – private og offentlige - giver ud sætter ikke økonomien i gang, men vedligeholder blot apparatet, det andet er aldrig sket og vil aldrig ske. Nogle gange kan vi se økonomikommentatorer berette, at udgifterne til privatforbrug udgør så og så mange procent af den samlede efterspørgsel. Vi hører også meget vrøvl om forbrugerforventninger. For at give læseren indtryk af, at det modsatte faktisk er gældende, anføres dette: I slutningen af tyverne opgjordes USA-privatforbruget til kun omkring 8,5 pct. af producenternes udgifter til produktionsfaktorer og andre producentvarer. D. v. s. at forbruget af kapitalgoder var 12 gange større end privatforbruget.
Produktionsprocessen består af et utal komplekse stadier – i dag langt flere. Det er en nødvendig følge heraf, at de samlede kombinerede udgifter på alle disse stadier/niveauer må overstige udgifterne til forbrug ganske betydeligt. Som illustration kan man forestille sig det samlede faste kapitalapparat efterhånden omsat i slutforbrug; det vil dog kun kunne ske over adskillige år (her 12). Det der gives ud på forbrug – privat og offentligt - stammer rigtignok fra produktionen, medens produktionen stammer fra kapitalen (inklusive udgifterne til produktionsfaktorerne, hvori aflønningen af arbejdskraften indgår helt centralt), som i første led stammer fra opsparingen. Derfor er det sådan, at jo mere der opspares desto mere realkapital dannes og akkumuleres, så der produceres og kan forbruges mere.
Man kunne rette sig efter følgende faktum: regeringsudgifter og privat forbrug stimulerer ikke, men dræner økonomien. Dette er sandt, uanset om du finder disse udgifter retfærdige eller ej. Dette er afgørende vigtigt at forstå.

Resultaterne af skiftende ideologi-behandling aflæses

Tabel 1
Ikke arbejdende uden for de arbejdsdygtige aldre i 2004
[Arbejdsstyrken der tilbyder sig på arbejdsmarkedet: 2.867.000]

Uden for arbejdsmarkedet
Folkepensionister 749.435
Førtidspension[5] 269.135
Efterløns- og overgangsydelse 205.761
I alt 1.224.331

Kilde : Nyt fra Danmarks Statistik: Nr. 326, 29. juli 2005

Tabel 2
Ikke arbejdende i de arbejdsdygtige aldre (16-66 år) i 2004

I de arbejdsdygtige aldre 15-66 år
Registrede arbejdsløse 335.000
Bistandsklienter 144.000
Revalidenter 26.748
Kommunalt aktiverede 49.268
AF-aktiverede 19.269
Orlovsydelse 7.535
Ledighedsydelse 12.302
I alt 594.142

Kilde : Nyt fra Danmarks Statistik: Nr. 326, 29. juli 2005 [6]

I alt tabel 1 og Tabel 2 : 1.818.142

Tabel 3
Modtagere af offentlige overførsler i øvrigt og offentligt ansatte i 2004:

Modtagere af syge- og barselsdagpenge 423.858
Offentligt ansatte 874.500
I alt 1.298.358

I alt tabel 1, tabel 2 og tabel 3 modtagere af overførsler som livsgrundlag og offentligt ansatte: 3.092.000

For at nå til det samlede folketal skal antallet af raske ansatte i salgbar produktion og ca. 1 mill. børn og unge under 18 år tillægges og antallet på syge- og barselsdagpenge i den offentlige sektor fratrækkes, nogle af sidstnævnte og nogle af de unge under 18 år er selvsagt inkluderet i ovennævnte antal.

Offentlige driftsudgifter: 771.6 mia. kr. i 2004 og 801,6 mia. kr. (budget 2006)

Heraf er overførsler: 336.7 mia. kr. i 2004 og 375,4 mia. kr. (budget 2006)

Eksportindtægter i alt: 656,6 mia. kr. i 2004 og 663,1 mia. kr. (budget 2006)

Kilde : Nyt fra Danmarks Statistik: Nr. 30, 24. januar 2006
Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik: Nr. 131, 29. marts 2006

Danmark har større offentlige driftsudgifter end eksportindtægter. For hver krone eksportindtægt bruges 51 øre på overførsler og for hver krone eksport bruges 66 øre på offentlige driftsudgifter, mest overførsler og ansættelser.

Det ses uden videre, at eksportindtægterne, som vi gerne ville øge for at skabe større råderum for finansieringen på hjemmefronten, ikke forventes at vokse i samme takt som de offentlige driftsudgifter og de offentlige overførsler.

Eksporten bruges her kun som en indikator, og det er med den opstilling netop forholdsvis nemt at sammenligne hele gennemgangen med resultaterne i andre lande, der har gjort det bedre, f.eks. Irland, Island og Tjekkiet.

Med 2.867.000 i arbejdsstyrken i 2004 fordelt på 594.142 ledige og udstødte, 874.500 offentligt ansatte og ca. 1.400.000 i salgbar produktion fratrukket i alt 423.858 syge- eller på barselsdagpengemodtagere[7] kan samfundet ikke fortsætte finansieringen af velfærdsydelserne og oveni finansiere de nødvendige udgifter vedrørende 1,224.331 pensionister m.v. uden for arbejdsmarkedet.
Det sidste antal vokser endog forholdsmæssigt og ikke alene tilgangen til, men selve arbejdsstyrken kan forventes at falde absolut.

Det officielle antal i arbejdsstyrken i perioden 2001–2005 er blevet reduceret med mere end 30.000. Det officielle antal uden for arbejdsstyrken er øget med mere end 50.000 i samme periode. Endnu mere afstand forventes der at blive mellem en stadig mindre arbejdsstyrke og et øget antal i pensionistaldrene. I følge Erhvervsbladet 4. marts 2006 vurderer 10 ud af 14 arbejdsmarkedsråd, at arbejdsstyrken ville falde med 8.000 flere i år 2007. Velfærdskommissionen projicerer 350.000 færre i arbejdsstyrke og 400.000 flere i pensionistgruppen i år 2040, hvis udviklingsparametrene fastholdes som i dag. Dette vil så give et offentligt budgetunderskud på omkring 100 mia. kr. pr år.

6. april 2006 oplyser Dansk Arbejdsgiverforening, at 50.000 vil forlade arbejdsmarkedet som pensionister m.v. de næste 4 år. Forudsat at deres pladser ikke besættes med andre, vil dette et tab i indtjening plus en ekstra offentlig udgift vokse til på 15 mia. kr. pr. år på fire år.

En ting er at arbejdstagere udstødes af arbejdsstyrken, en anden ting er, at aldersgruppernes indbyrdes størrelsesforhold forskydes betydeligt mere fremover p. g. a. af aldringen og en manglende tilgang til arbejdsstyrken – fremkaldt af det lave fødselstal siden 1968 og dernæst af immigrationen, der bevisligt tre gange hyppigere end danskerne fører til modtagere af overførselsindkomst fra de unge år i anden og tredje generation: http://www.lilliput-information.com/seks.html#_ftn5 , Velfærdskommissionen i følge Børsen den 1. november 2005, og tidligere socialminister Henriette Kjær den 1. maj 2005, se nedenfor.

I grupperne førtidspensionister jfr. tabel 1 og ikke-arbejdende i øvrigt i aldrene 16-66 år jfr. tabel 2 var der i alt 863.277 heraf ca. 100.000 behandlingskrævende sindslidende, prostituerede, behandlingskrævende alkoholikere, narkotikamisbrugere og hjemløse i følge Velfærdskommissionen.
Kilde: Velfærdskommissionens analyserapport, maj 2004, kapitel 9.

Immigranterne og deres senere efterkommere i alle generationer er i følge Velfærdskommissionen som nævnt repræsenteret 3 så hyppigt i forhold til træk på den offentlige sektor, og det kan oplyses, at i førtidspensionistgruppen er de endnu mere overrepræsenteret i forhold til deres andel. Rockwoolfonden oplyste i 2001, at 36 pct. af de ikke-vestlige kvinder står til rådighed for arbejdsmarkedet; blandt danske kvinder står 72 pct. til rådighed. D. v. s. 64 pct. af de ikke-vestlige står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet; af disse modtog ca. 13.000 ganske vist ikke noget offentlig hjælp, ifølge Ritzaus 10/3-2005 (et senere år, ganske vist), resten modtog førtidspension m.v. Til gengæld er de stærkt underrepræsenteret i folkepensionist- og efterlønsgruppen, hvor deres andel kun udgør ca. 10 pct. mod danskernes 22,6 pct. Holder vi os til korrektionen af udlændingeregnskabet gennem de sidste 25 år på http://www.lilliput-information.com/kantrocia.html (godt 13 pct.), bliver andelen af immigranter i alle generationer blandt de ledige og udstødte: 3 multipliceret med godt 13 pct. lig med 40 pct. Det er trækket på ydelserne.
Dette tal svarer til tidl. socialminister Henriettes Kjærs oplysninger jfr. ovenfor for så vidt angår bistandshjælpen.
[I øvrigt den tredje kontrol af antalskorrektionen af antallet af fremmede]

Antal indvandrings-modtagere i de arbejdsdygtige aldre, jfr. tabel 1 og tabel 2 mindst:
(594.142 + 269.235)*0,40 = 345.351

D. v. s. ikke under 345.000 [i dag snarere godt 100.000 flere] af modtagerne af overførselsindkomster i de arbejdsdygtige aldre er immigranter og deres børn, og 458.000 er danske.


Øget salgbar produktion og eksport – og velfærdssystemet reformeret

Skal velfærden, som vi har kendt den i hen ved 40 år, bevares, skal landet nødvendigvis også kunne klare omstillingen til den forstærkede internationale konkurrence – som indvandringen er den liberale og internationale ideologiske del af. Derfor skal der ske forandringer, som er langt større end omlægningen fra vegetabilsk til animalsk produktion i sidste halvdel af 1800-årene under landbrugskrisen. I realiteten var krisen dengang opstået p. g. a. amerikanske jernbaneskinners nyvundne bæredygtighed som følge af pudlingsprocessens forbedrede hårde stål. Fragtraterne pr. ton styrtdykkede og dermed førte konkurrencen fra det amerikanske korn i Midtvesten til langt lavere verdensmarkedspriser på både foderkorn og brødkorn. Dette havde intet med ideologi at gøre. Det var en opfindelse. PC-eren var også en opfindelse.

At det bliver på det nærmeste umuligt lave forandring blandt politikerne, eftersom VKR-regeringen accepterede den ideologiske velfærdspolitik så tidligt som i 1968, og fordi ingen politiker skal vove skindet, og alle ved det kan blive deres tur til at tage det politiske ansvar af nødvendighed ved et regeringsskifte. Derfor vil alle deltage med lidt og satse på, at andre får lov at tage skraldet, når projekterne som her har lange tidsmæssige virkninger. Desuden er mere end 60 pct. af vælgerne ansat hos det offentlige eller sendt på dagpenge eller anden offentlig forsørgelse. Systemet fortsætter til det opløser sig selv – præcis andre ideologiske eksperimenter - eller standses af kreditorerne.

Det kan forventes at blive til små justeringer næsten uden virkning i det politiske rum. Og dette fører med matematisk sikkerhed landet direkte i statsbankerot, hvor velfærdssystemet afskaffes tilfældigt styk for styk, forudsat krigen i Europa ikke kommer, før der realiseres hastigt voksende budgetunderskud. Samtidig vil vi se eksportindtjeningen falde, og outsourcingen øges p. g. a. forsømte skattenedsættelser, hastigere afgang fra arbejdsstyrken stammende fra både pensionistgruppens vækst, udstødelsen fra og manglende tilgang til arbejdsstyrken i den anden ende.

Ideologerne vil fortsat hævde, der er fred og ingen fare, og de sidste 20 pct. vil ikke opdage/indrømme, der er sket noget, end ikke efter krigen.

Ikke desto mindre må det være rigtigt at anvise nogle veje, som kunne redde det system, som folk har vænnet sig til er gældende og som de bl.a. betaler husleje efter. Noget af det må foreslås afviklet, fordi udviklingen har vist, det ikke har de virkninger, man argumenterede for herunder den gavn, som var forudsat ved dets tilblivelse.

Når det officielt hævdes, at formålet med forligsbestræbelser i de igangværende velfærdsforhandlinger (april 2006) ensidigt skulle være at skaffe flere til arbejdsstyrken, så virker det kun på skatteprovenuet i opadgående og samtidig øger det incitamenterne til at acceptere mere immigration,
d. v. s. indstrømning i større hastighed.

Nuvel, man har ikke koblet globaliserings-spørgsmålet til velfærds-spørgsmålet. Det bliver utvivlsomt skæbnesvangert. Flere skattebetalinger til finansiering af velfærden løser ingen af problemerne grundlæggende. Problemet forværres derimod, som vi nu skal se. Måske udskydes katastrofen en smule, og dette er næsten i alle tilfælde det længste ivrige (professionelle) politikere vil strække sig i tanker og handling, når der skal ske noget stort i deres verden, der mestendels bygger på (parti)tro.

Lad os tage dem på ordet: Flere ind i arbejdsstyrken, d. v. s. flere der tilbyder sig på arbejdsmarkedet end i dag. Medfører dette flere ansættelser i salgbar produktion, eller medfører det flere offentligt ansatte? (besvares nedenfor)

Problemfelter

1. Børnefødsler i Danmark:
a. I gennemsnit fødes det første barn omkring kvindens 28. år - herefter kniber det med at få flere børn.
b. 15-20 pct. af kvinderne i 40-årsalderen i de vestlige lande har ingen børn - dette tal er steget væsentligt.
c. Aborterne er atter steget til at udgøre mere end 15.000 af en fødselsårgang på 68.000-70.000 i Danmark.

For så vidt er b. kendetegnende i udpræget grad for stameuropæere, der er ledige eller udstødte fra arbejdsmarkedet, som ikke tør sætte børn i verden.

2. Immigranter
3. Velfærdsordninger, generelt
4. Uddannelser
5. Indkomst-skattenedsættelse

Skatterne skal dække de offentlige udgifter. Med en stigende afgang til gruppen over 65 år og samtidig en stadig mindre gruppe i arbejdsstyrken p. g. a. manglende fødsler og udstødning fra arbejdsmarkedet bliver det umuligt at få skatteprovenuet til at dække de offentlige udgifter. Allerede i 2010 vil 40 mia. kr. mangle i, at budgettet når sammen.

Hvis skatterne hæves, mindskes det samlede rådighedsbeløb, hvoraf skatterne beregnes og i øvrigt indregnes i, fordi den salgbare produktion og dermed eksporten går ned p. g. a. forringet konkurrencestatus.

Det kan umiddelbart virke som et problem svarende til cirklens kvadratur; men det er det ikke, da cirklen og kvadratet intet har med ideologi af gøre.

Velfærdssystemet bygger i Danmark på serviceydelser og overførsler som en privat rettighed, men indrettet med en kollektiv finansiering, forstået på den måde, at initiativtagerne til systemet forestillede sig alle samfundets individer over livsforløbet skulle modtage lidt mere fra det offentlige, end de rent faktisk betalte i skat. Det var selvfølgelig noget vås, fordi det offentlige ikke kan give nogen noget, før det offentlige har hentet det ind i skatter[8], trykt for mange pengemidler eller lånt pengene. Men denne detalje lader vi ligge. Vi nøjes med at vise virkningerne af tankegangen og forsøger at give nogle anvisninger på, hvor systemet kan renses for ideologi.
Al ideologi, velfærds-ideologi, liberalisme, internationalisme, keynesianisme og europæisme, skal fjernes fra det nuværende danske velfærdssystem:

1. Børnefødsler:
Det kunne være et forsøg værd at forsøge at påvirke alderen, hvor det første barn fødes, i nedgående retning – ”uden at sende kvinderne nogen steder hen”. Herved kunne antallet af børn pr. kvinde muligvis øges. Regeringens forslag om variabel uddannelsesstøtte virker måske lidt, selvom forslaget i det åbne var tænkt blot at skulle øge antallet af skattebetalere ved, at uddannelsen afsluttes tidligere. Når vi ved, at en ganske vist ukendt mængde legater udbetales til unge, der spekulerer i legatudbetalingerne og gerne skifter studium for at opretholde udbetalingerne, så er det blevet til en slags udvidet supplerende bistandshjælp i en række tilfælde. Stramninger er her heller ikke uden virkning; måske skal der mere til (se nedenfor).

Ét forslag til hvorledes børnefødslerne kan øges blandt de ledige/udstødte:
Ledige og udstødte over 30 år, kunne tildeles et offentligt tilskud udbetalt månedsvis svarende til forskellen mellem understøttelsen og mindstelønnen på arbejdsmarkedet i 5 år, når de sætter deres første barn i verden efter det fyldte 30. år; gældende for begge barnets forældre.

Samtlige udgifter vedrørende aborter, der ikke har medicinsk eller kriminel indikation, kan vælges opkrævet ved den aborterende eller ved faderen.

Offentligt tildelte og udmålte gaver til børnefamilier øger afgjort ikke incitamentet til at sætte børn i verden blandt de barnløse, ældre eller andre marginale vælgergrupper, der kunne være truende ved at valg, modtager også gaver. Dette kan ikke ses, at have andet end formel fordelingspolitiske begrundelse. I Tyrkiet og Thailand har man uddelt hårde hvidevarer til potentielle vælgere op til parlamentsvalg; der er ikke meget forskel. Alle disse offentligt tildelte gaver skal omarbejdes til fradrag i skatten, hvorved efterspørgslen efter arbejdskraft til produktionsformål øges.

2. Immigranter
Når 40 pct. af de ledige og udstødte i de arbejdsdygtige aldre i Danmark tilhører en delpopulation, der udgør godt 13 pct., så er det vanskeligt også for Velfærds-kommissionen at finde nogle løsninger på velfærdens finansierings-problem ved at manipulere en meget stor del af problemet i år 2006 efter 25 år masseindvan-dring til at være en central del af løsningen på problemet.

I nogle af regeringens tænketanke ser det ganske anderledes ud.

Indvandringen fortsatte med indstrømningsvækst fra 11.369 nye i 2004 til 12.644 nye udenlandske statsborgere i 2005, hvoraf 9.730 kom fra områder uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand.
Det er ikke nok.

2006: Fri indvandring:
Ingen tvivl, liberalen vil også til fadet efter internationalen har høstet hovedparten af byttet fra indvandringen igennem 25 år:

Allerede før valget i 2001 var der indført en såkaldt jobkort-ordning (Greencard i USA), der indebærer en maksimal skatteprocent på 25 pct. af indtjeningen de første tre år for udenlandske, højtuddannede nøglemedarbejdere. Med denne beskatning opnår de pågældende samme rettigheder og samme adgange til den offentligt finansierede danske velfærd som danskerne, der ganske vist skal betale den fulde pris. Tilmed en så høj pris at vore salgbare produkter ikke kan produceres og afsættes i tilstrækkelig mængde til, at velfærden kan finansieres i fremtiden. De ledende ved altså godt, det er hel galt fat. Dokumentationen: http://www.workindenmark.dk/%20Taxation/0/1/0

Ordningen har vist sig ikke at virke efter hensigten. Det hænger sammen med, at de kvalificerede begyndte at sive til USA og England i begyndelsen af 1980-erne.

Der foreslås netop i foråret 2006 en ordning, der tillader immigranter uden videre at tage til Danmark og søge job i 6 måneder, uden der skal indgives nogen ansøgning til udlændingestyrelsen. Onkler, fætre og svogre er her allerede.

Løsningen er ikke svært se. Det kræver kun overvindelse af de ideologisk anfægtelser. Og den opgave lader sig måske ikke løse, inden lyset slukkes over Europa.

3. Velfærdsordninger, generelt

Efterlønsordningen blev i sin tid indført med den argumentation, at hård fysisk nedslidning på arbejdsmarkedet havde skabt et behov for tidlig, gradvis overgang til pensionisttilværelsen, og desuden hævdede man, at ordningen ville reducere ungdomsarbejdsløsheden/udstødelsen væsentligt. Ordningen har især været benyttet af skolelærere, pædagoger og bibliotekarer. Med stigende gennemsnitlig levealder og en igangværende overgang til mindre fysisk krævende arbejde generelt, er ordningen blevet en generel førtidspensioneringsordning, men en sådan findes i allerede.

At hæve folkepensionsalderen gavner en ganske lille smule.
Offentlig finansieret gældseftergivelse til ledige og udstødte som foreslået vil gavne meget.

Velfærdsordninger som diverse orlovsordninger, der giver frihed for forældre i arbejde i helt op til et år pr. barnefødsel ser kun at fordyre vareproduktionen, uden der er andet end et ideologisk bestemt behov. At små virksomheder heller ikke tør ansætte kvinder er til at forstå, da der skal ansættes hen ved to for én, når de er i de fødedygtige aldre.

4. Uddannelser
er yderst centrale at få indrettet realistisk. Ideologi har erstattet indføringen i redskaber og færdigheder, så det er blevet til en katastrofe.

I områderne 'undervisning', 'sundhed', og 'social omsorg' var der i 2001 (i følge Velfærdskommissionens rapport, ”Velfærden kommer ikke af sig selv”) officielt ansat 630.000 svarende til lige knap 22 pct. af den samlede arbejdsstyrke. Præcis hvor mange der er ansat i de enkelte tre sektorer og fordelingen på institutionernes art og størrelse, det sidste målt ved mængden af klienter, elever, patienter er ikke tilgængelige oplysninger, der skal kastes lys på. I betragtning af at området er blevet mere end dobbelt så stort siden 1960, endda målt ved andelen, det optager af den samlede (tredoblede) samfundskage, skal vi åbenbart ikke kende sådanne oplysninger, der kunne sætte os i stand til at udregne nogle mål for produktivitet (præstationer i forhold til ressourcerne) og mål for effektivitet (målopfyldelse i forhold til ressourcerne).

Primo april 2005 oplyste DR-teksttv, at 30 pct. af folkeskolelærernes arbejdstid går med at undervise børnene. Nu forstår man måske bedre, hvorfor hollandske 9 årige skoleelever undervises dobbelt så meget til den halve pris. Eller tag nogle andre områder: Ca. 10 pct. af studenterne falder fra på de videregående uddannelser, og det årlige optag på ingeniøruddannelserne er faldet med 50 pct. fra 1985-1995[9].

Uden detaljerede ressourceopgørelser er problemerne umulige at afdække. 11. april 2005 oplyser TV2-Nyheder, at 57 pct. af de folkeskolelærere, der underviser i faget dansk i Folkeskolen, ikke havde valgt danskfaget i uddannelsen på seminariet, og tilsvarende gør sig gældende for 97 pct. af de, der underviser i fagene naturfag og teknik[10]. Det mest afsindige er, at vi ikke har fået disse oplysninger, længe før skolen rent faktisk brød sammen. At eleverne tilegner sig ideologien indgår helt centralt i bedømmelsen af hvilke elever, der klarer sig godt og hvilke skidt helt nede fra børnehave- folkeskoleniveau.

Viden og kompetencer skal i front:
Skal Danmark have en chance i disse år med virksomhedsudflytning, skal der satses helhjertet og konsekvent på viden og kompetencer, der kan bringe os hurtigt i front i den vestlige verden. Arbejdskraften til at tage sig af en voksende ældreandel i befolkningen vil aldrig blive et problem. Den næstfarligste udvikling vi overhovedet har været inde i nu i to generationer er gymnasielærernes egen reproduktion af egne irrelevante kompetencer, der langt hen ad vejen ikke er business-relevante, hvis vi skal overleve som civiliseret nation. Det står ikke bedre til i Folkeskolen, men her må vi satse centralt på dansk, engelsk, tysk, matematik, biologi, økonomi, data og historie, fordi det ikke kan lade sig gøre at udskifte store dele af lærerstaben her og samtidig finde en udviklings-befordrende erstatning, der gør eleverne egnede til det nye gymnasium.

Midlerne til at rette kursen op på 3-5 år går over de komparative fordele, som Danmark skulle have benyttet på uddannelsesområdet straks i 1960-erne i stedet for at lade unge uvidende mennesker bestemme godt hjulpet på vej af gymnasiernes magistre, hvor vi gik hen med det hele for andres regning. Vi er henvist til importere relevante undervisningssystemer og lærerbøger (eventuelt oversatte) i Irland, Holland, England, Tyskland og USA, og eventuelt få ansat enkelte lærere fra disse nationer i nøglepositioner.

USA begyndte handlingsorienteret at tackle globaliseringspolitiske spørgsmål allerede i begyndelsen af 1980-erne: Dollar-faldet. Det samme gjorde England.

Irland havde i 1970 en produktion, der var halvt så stor som den danske - i dag er Irlands produktion pr. indbygger 10 pct. større end den danske.

Uanset om vi skal se velfærdssystemet gradvist bryde sammen p. g. a. manglende finansiering, eventuelt med et sidste greb efter inflationen uden for Euro-zonen, og så længe EU ikke har standset dette, så kan vi med en delvis afsporet uddannelses- og forskningssektor, hvor 2 ud af 3 uddannede fortsat retter blikket mod beskæftigelse i den offentlige sektor, så vil den nærmeste fremtid bringe flere og flere billige importvarer til landet til en stadigt større andel af befolkningen, der vil være henvist til offentligt tildelte overførselsindkomster som livsgrundlag. Udveksling af varer og produktionsfaktorer herunder vidensoverførsel med de lønlette områder vil være aktuel en årrække frem.
En lang række af humaniora uddannelserne må simpelthen have meget lav eller ingen tilgang af studerende. Og kan det ikke lykkes at nedbryde ideologien, om hvad det frie uddannelsesvalg fører til efter de tre års prægning i gymnasiet, må der indføres studieafgifter svarende til de samlede uddannelsesudgifter og ophør af tildeling af offentlige legater til de uddannelser, der ikke vil give beskæftigelse i samhandelssektoren, og ikke ved andet end naturlig afgang andetsteds i mange år frem.
De offentligt finansierede legater kunne fjernes og erstattes af lån, ligesom en uddannelsesafgift svarende til de faktiske omkostningerne kunne indføres. Legater og gratis uddannelse er flot og skævt, dels fordi en mængde uddannede ikke opnår beskæftigelse med deres uddannelsesvalg, dels fordi de, der ikke tager en videregående uddannelse, faktisk betaler for uddannelsen, der tilmed medfører en højere løn. Dette kan kun begrundes i ren elite-tænkning. Samtidig ”forbruges” vort produktionsapparat til dets egen udslettelse/udflytning ad den vej.
Afviklingen af de private uddannelsesomkostninger kan ske i annuitetslån med 20 års varighed[11].

5. Indkomst-skattenedsættelse
Lønningerne skal ned med mindst 30-35 pct.[12] Indkomstskatten kan ændres til en kildeartsbeskatning, for løn en proportional lønskat opkrævet direkte og endeligt ved kilden som en lønsumsskat, indbetalt direkte af arbejdsgiveren, primært for at spare indkomstskattekontrollen[13]. Provenuet fra lønsumsskatten skal ned med beløb mindst svarende til, at den disponible løn faktisk stiger med 2-3 pct. Selskabsskatteprocenten skal ned mindst til niveau med den irske, og det kan blive eneste virksomhedsskat. De forskellige fondsbidrag bortset fra pensionsopsparing på lønsedlen samles efter reduktion med mindst 50 pct. i ét uddannelsesfondsbidrag med henblik på direkte og individuel benyttelse.

Alle dagpenge, understøttelser og pensioner udbetales som skattefrie beløb.

Dette vil naturligvis give nogle offentlige budgetunderskud de første år, men da indretningen tiltrækker mange avancerede virksomheder, vil skatteprovenutabet inden 10 år være fuldt genoprettet, fordi der netop tilføres kapital til produktionssektoren modsat nu, hvor den tappes til sidste blodsdråbe og derfor stikker af efter omkostningsbesparelser. Tilbage vil vi have en dominerende vidensbaseret produktion med højtuddannede og vellønnede medarbejdere.

Mange nye virksomheder og øget salgbar produktion i de bestående virksomheder er resultatet. Derved trækkes arbejdsstyrken i beskæftigelse og skaber købekraften til den såkaldte velfærd pr. automatik. Her følges selvsagt jordens omdrejninger i universet. At der skal en mental polvending til, skal ingen være i tvivl om. Fyrre år med pyramiden vendt på hovedet af ideologien.
"Nu kan vi komme tilbage til virkeligheden” kan vi kalde projektet efter 40 års utopi.

9. april 2006
Joern E. Vig, cand.oecon.

[1] I perioden 1960-2001 en fordobling plus 63,7 pct. af produktionsforøgelsen i skat oveni i perioden.
[2] Der skal 2,05 - 2,10 pr. barn kvinde til for at spædbørnsdødeligheden overkommes og reproduktionen sikrer en stabil befolkning i de vestlige samfund.
[3] Her til kommer overførslerne der stod for 20 pct. i 1960 og 44 pct. i 2001 af bruttonationalproduktet; sidste procent endog udregnet på grundlag af et tredoblet bruttonationalprodukt – tredoblingen er selvfølgelig delvis urealistisk ene og alene, fordi ideologien netop var indbygget i nationalregnskabet, hvor offentligt forbrug blev kunstigt omgjort til produktion.
[4] Antallet af ansatte i den offentlige sektor voksede fra 406.000 i 1960 til 844.000, 874.500 eller 925.410 i 2004. Antallene angives forskelligt afhængigt af, om vi se på statens forskellige opgørelser hos http://www.dst.dk/ eller opgørelsen via ATP-indberetninger.
[5] Hvor stor en andel i denne gruppe, der faktisk egner sig til det danske arbejdsmarked eller hører til et andet arbejdsmarked, som de har forladt, er ikke nemt at udpinde og vise pålidelige oplysninger om via den offentligt tilgængelige statistik.
[6] Dette var den sammenhængende socialstatistik fra kilden som anført. I nyt Danmarks Statistik nr. 22 af 2. februar 2006 oplyses ledigheden omregnet til fuldtidsledige fra henholdsvis 573.100 i 2004 og 543.100 i 2005, der omregnes til henholdsvis 176.400 og 157.400 fuldtidsledige – her er tale om ledige medlemmer af arbejdsløshedskasser.
[7] Fordelingen af syge- og barselsdagpengemodtagerne på offentlig og privat sektor ser vi bort fra.
[8] Man opererede således med en svag underbudgettering – underskud på de offentlige finanser - fra systemets start, hvilket vi fik at mærke efter det første 10 års virke, hvor landets inflation steg voldsomt, så udlånsrenten måtte op til knap 22 pct. i 1979. Man skal bemærke, at velfærdssystemet kom til at stå sin første prøve i netop dette 10 år, hvor to olieprisstignings-chok kom i 1974 med mere end 400 pct. prisstigning og igen med en mindre i 1979. De blev kaldt begrundelser for massearbejdsløsheden fra 1973. Det var afgjort ikke den fulde sandheden.
[9] F.eks. vektorregningen, der er grundlaget for elektronik og avanceret fysik, afskaffedes allerede i begyndelse af 1980-erne i gymnasierne med henvisning til, at de rekrutterede gymnasiaster fandt emnet for vanskeligt.
[10] Stammer de manglende færdigheder i matematik og fysik herfra, når vi netop ser på tilgangen til ingeniøruddannelser i afsnittet ovenover?
[11] Det var skæbnesvangert fra starten at give fri adgang til uddannelserne og tilmed gøre den helt overvejende uddannelsesomkostning skattefinansieret. I FN var svaret på den dengang præsenterede U-90-betænkning – Perspektivplan for uddannelse i Danmark indtil 1990 : ”I må have råd til det”. Der er faktisk chance for at få fjernet dette ideologi-element nu, men det vil afgjort støde mod stor modstand blandt de unge, der opfatter elementet som en velerhvervet rettighed, grænsende til en naturlov, selvom det er sket på bekostning af den halvdel, der ikke tager en videregående uddannelse.
[12] Ikke for at konkurrere med lavtlønsområderne om de løntunge produktioner, men fordi vore varer er for dyre til, at de kan sælges tilstrækkeligt til, at vi kan afvikle statsgælden og skabe flere nye samhandelsarbejdspladser samtidig. Og det er opgaven.
[13] Det er bevist for mere end 25 år siden, at al tale om progression i skatteskalaen med stigende indkomst er vås. Progressionen udlignes fuldt af de større fradrag.

"if your heart is filled use your brain"