søndag, april 19, 2009

I dansk og engelsk version : Danish official Information is not OK

i

A Danish and an English version below:

Kvinder i Østrig: Kortfattet version om østrigske kvinder og deres fødsler

Officielt melder Max Planck Institute for Demographic Research, at Østrig ved udgangen af 2004 havde 16,6% ikke-østrigere i landet. Blandt disse ikke-østrigere medregnes ikke naturaliserede, der er født af indvandrere i Østrig og ej heller børnebørn af indvandrere. D.v.s. at 16,6% skal være en hel del højere, hvis vi går efter antallet af indbyggere af fremmed herkomst i Østrig. Desuden er der sket en nettotilstrømning siden 2004. Dertil kommer et forholdvis stabilt og mindre antal vestlige, der naturligvis skal fratrækkes.

Det officielle antal udenlandske statsborgere i Østrig udgjorde ved udgangen af 2004 9,6%, får vi oplyst af samme kilde.

Max Planck Institute for Demographic Research oplyser endvidere, at den samlede eller den totale fertilitet blandt kvinder i Østrig er 1,4 barn, som i øvrigt har ligget vedvarende stabilt siden midten af 1980erne. Eurostat (EU's statistikenhed) oplyste i 2004 at den totale fertilitet i Østrig var 1,42. I 2005 oplyste CIA at den totale fertilitet i Østrig udgjorde 1,36. Vi ved at indvandrerkvinder fra Sydasien, Mellemøsten og Afrika føder 3-4 børn i gennemsnit pr. kvinde, d.v.s. en etnisk fertilitet på fra 3 til 4. For at den samlede fertilitet i landet kan ende på 1,4, har en vis andel fremmede kvinder bidraget med fødsler og vis andel østrigske kvinder bidraget med andre fødsler.

Da der er en sammenhæng mellem de fødende kvinders andel, befolkningsandelen, fertiliteten blandt de fødende kvinder og den samlede fertilitet, kan vi herefter cirkaberegne eller estimere fertiliteten blandt østrigske kvinder til omkring 1 barn, når vi netop får oplyst om andelen af ikke-østrigere (>16,6%) og om den samlede fertilitet i Østrig (1,4 barn).

Absolut ingen af de resultater vi når frem til på dette grundlag harmonerer på nogen måde med de officielle oplysninger vi får om danske demografiske forhold.

Oplysningerne om Østrig stammer fra Max Planck Institute for Demographic Research, og de oplysninger (andre end de officielle) om danske, demografiske eller om øvrige europæiske, demografiske forhold, der stemmer overens med de netop her meddelte om østrigske forhold, stammer fra Information om Danmark.

Officielle, tilforladelige version

Udregningsprægede del af afsløringen med brug af de officielle østrigske oplysninger

Women in Austria: Brief version about Austrian women and their fertility

Max Planck Intitute for Demographic Research reports officially that Austria had 16.6% non-Austrians in the country ultimo 2004. Those non-Austrians do not include naturalized who are born by immigrants in Austria and not grandchildren of immigrants either. This implies that 16.6% has to be even higher, if we intend to count the percentage of inhabitants of foreign origine in Austria. In addition the net influx has increased the number further since 2004. A relatively stable and minor number of Westeners has to be subtracted.

The official number of foreign citizens in Austria amounted to 9.6% ultimo 2004, we are informed by the same source.

Max Planck Intitute for Demographic Research reports further that the total fertility among women is 1.4 child in Austria , and this number has been persistently stable since the midd 1980s. Eurostat (the Statical Bureau of EU) reported in 2004 that total fertility in Austria was 1.42. In 2005 CIA reported that the total fertility in Austria was 1.36. We know immigrant women from South Asia, the Middle East and Africa give birth to 3-4 children in average. The foreign ethnic fertilty is then 3 to 4 in average. For the total fertility to end up at 1.4 in the country a certain percentage of foreign women has contributed to the births, and a another certain percentage of Austrian women has to give other child-births.

As there is a coherence between the percentage of birth-giving women, percentage of population, the fertility among the birth-giving women and the total fertility, it is possible to calculate/estimate the fertility to about 1 child among Austrian women, when we have information about the percentage of non-Austrian (>16.6%) and about the total fertility in Austria (1.4 child).

Absolutely none of the results we get on this basic harmonize in any way to any degree with the official information we get about Danish Demografic relations.

The information on Austria originate from Max Planck Institute for Demographic Research, and the information (different from the official one) about Danish Demografic relations or about other European Demografic relations that matches the present reported information about Austria, originate from Information of Denmark

Official reliable version

Calculating version with the exposure using the official Austrian information approved by Max Planck Institute for Demographic Research

Grafic illustration of the difference between the second best and the best projection


J. E. Vig, 19. april 2009


www.lilliput-information.com

"if your heart is filled use your brain"

fredag, april 17, 2009

Kvinderne i Østrig: Vedvarende lav fertilitet siden midten af 1980erne

iodpl2

Kildeangivelsen er på engelsk, men artiklen nedenfor er på dansk.

Demographic Research a free, expedited, online journal of peer-reviewed research and commentary in the population sciences published by the Max Planck Institute for Demographic Research Konrad-Zuse Str. 1, D-18057 Rostock · GERMANY www.demographic-research.org

Information fra : http://www.demographic-research.org/Volumes/Vol19/12/19-12.pdf

Østrig havde 8,3 mill. indbyggere i 2007. Som andre vesteuropæiske lande skete der et betydeligt fald i børnefødslernes antal pr. østrigsk kvinde fra midten af 1960-erne af præcis de samme årsager som i f.eks. Danmark. Efter et såkaldt (efterfølgende såkaldt) babyboom der toppede i midten 1960erne efter en total fertilitet på 2,8 barn i begyndelsen af 1960erne er den samlede eller den totale fertilitet (østrigernes og indvandrernes tilsammen) faldet indtil midten af 1980erne og har derefter været meget stabil omkring 1,4 barn siden. Med fortsat indvandring kan vi da konkludere at østrigske kvinder fertilitet er fortsat faldende.

Ved udgangen af 2004 havde Østrig 788.600 (9,6%) udenlandske statsborgere. Hertil kom 575.000 (7%) østrigske statsborgere født udenlands. Det sidst anførte antal var steget fra at udgøre 5% i 2001. D.v.s. siger når vi tæller udenlanske statsborgere, naturaliserede og dele af den første generation af børn, som født i udlandet, nåede Østrig en ikke-østrigsk andel på 16,6% af indbyggertallet ved udgangen af 2004.

Dertil kommer den del af anden generation, der er født i østrig og hele tredje generation. Meget lig de officielle opgørelsesforhold som de findes i Danmark.

En fordobling af det officielle antal udlændinge i Østrig for at nå det reelle antal forslår ikke i år 2009.

Hvis vi et øjeblik forestiller os, at andelen af fødende ikke-østrigske kvinder svarer til andelen af ikke-østrigere, kan den samlede fertilitet på 1,4 indgå i følgende beregning:

Antal børn pr. ikke-østrigsk kvinde: 3 eller 3,5
Andelen af ikke-østrigske fødende kvinder: 17% eller 0,17
Andelen af østrigske fødende kvinder: 100% - 17%= 83% eller 0,83
Antal børn pr. østrigsk kvinde: x

Ligevægt (det vejede gennemsnit med andelene som vægte) til beregning af den samlede fertilitet:

3*0,17 + x*0,83 =1,4

hvilket giver antal børn pr. fødende østrigsk kvinde, x: 1,07 barn
Udskiftes 3 med 3,5 som absolut ikke er ganske urealistisk, fås:
Antal børn pr. fødende østrigsk kvinde, x: 0,97 barn

Det skal anføres at EUROSTAT netop angav den totale fertilitet i Østrig i 2004 1,42. I 2005 angav CIA den tilsvarende til 1,36.

Nu skal det anføres, at ikke-østrigske kvinder har en større andel i de fødende aldre end østrigerne. Det ændrer dog ikke ved den kendsgerning, at fertiliteten blandt østrigske kvinder er tæt på 1 barn. Iøvrigt helt svarende til forholdene i landet med den laveste europæiske fertilitet, Tyskland.

Tilmed skal det understreges, at i 16,6% ikke-østrigske indbyggere i Østrig medregnes kun dele af første generation af efterkommere af indvandrerne, og de 16,6% er steget betydeligt i de seneste 5 år .

Sammenligninger med det vi oplyses officielt om danske og officielt om europæiske forhold og kritikken af samme:

I Danmark vokser danskernes fertilitet??

http://danmark.wordpress.com/2008/08/23/ikke-ligefrem-en-birdie-naar-vi-gaar-efter-kendgerningerne/


Det samlede perspektiv i England og Europa (uden tredjegenerationen medregnet)


http://danmark.wordpress.com/2008/09/11/lad-os-tage-en-opfoelgning-pa-en-nyhed-det-er-farligt-og-ret-usaedvanligt-det-sker/

Der mangler cirka halvdelen

http://danmark.wordpress.com/2008/09/06/det-er-sa-sjovt-med-kamuflagen-–-borte-borte-kik/

Så enkelt er det - de tælles som danskere og benævnes som sådanne uden at være danskere

http://danmark.wordpress.com/2008/08/27/hvorfor-er-her-mange-flere-end-de-informerer-os-om/

Som man skrive noget vidt forskelligt om præcis det samme

http://danmark.wordpress.com/2008/08/23/mogenavisen-jyllands-posten-plejer-at-slaa-til-i-begyndelsen-af-august/

Danmarks Statistik har handicap på 20. år.

http://danmark.wordpress.com/2007/08/22/danmarks-statistik-aktiv-med-handicap-paa-20-aar/

I Sverige er der mere end 23 pct. fremmede

http://danmark.wordpress.com/2007/06/04/de-fremmede-har-23-pct-af-befolkningen-i-sverige-og-staar-naturligvis-for-hele-befolkningstilvaeksten-og-mere-til/

Indvandrerne står for hele befolkningstilvæksten i EU

http://danmark.wordpress.com/2007/03/12/eu-befolkningsudvikling-foedsler-og-produktionsaktivitet/

Norge ny rekord-indvandring for 2. år i træk, Sverige ny rekrod for 3. år i træk

http://danmark.wordpress.com/2007/02/27/sverige-danmark-og-norge-rendes-over-ende-i-denne-orden/

De fremmede føder henved halvdelen af en fødselsårgang i Danmark

http://danmark.wordpress.com/2007/02/20/af-alle-fodsler-i-dk-foder-fremmede-lidt-under-eller-lidt-over-halvdelen/

Danmarks befolkningsregnskab

http://danmark.wordpress.com/2007/02/18/dansk-befolkningsregnskab-for-2006/

Der er en afslørende sammenhæng mellem antal børn og fremmedandelen

http://danmark.wordpress.com/2007/02/05/antal-boern-og-fremmedandel-der-lyves-groft-herom/

Sverige ny rekord i tilstrømning for 3. år i træk (udvidet udgave)

http://danmark.wordpress.com/2007/01/25/sverige-ny-rekord-i-asylantindtag-for-3-aar-i-traek/

Befolkningsperspektivet i Verden og i Europa

http://danmark.wordpress.com/2006/12/14/befolkningsperspektivet/J. E. Vig, 19. april 2009

"if your heart is filled use your brain"