søndag, februar 27, 2011

Danmarks Statsgæld Stiger Vildt

Den nominelle ØMU-statsgæld var 643 mia. kr. pr. 1. januar 2010. 26/3-2010 kunne Børsen berette , at ØMU-gælden var steget til 689 mia. kr. i fjerde kvartal 2009, så den efter det berettede udgjorde 42% af BNP (hvor 60% er ØMU-max.). Danmarks Nationalbanks opgørelse pr. 1. januar 2010 var foreløbig, hvilket oplystes i en fodnote.  Statsgælden til markedssværdi er steget med 112 mia. kr. i 2010, den konsoliderede bruttogæld eller ØMU-gælden med 64 mia. kr til ialt 753 mia. kr. pr. 1. januar 2011 svarende 43,3 pct. af BNP - det meddelte gældstal er atter foreløbigt lige som det var i nationalbankens oversigt for 2009.Vi foretrækker helt klart de store långiveres opgørelse af gælden. Og det er lige til:

Vi husker fortsat hvorledes forhv. finansminister Thor Pedersen med Jyllands-Posten kunne berette at statsgælden var "pistvæk". Det var udtrykket der brugtes om gælden i 2006 og 2008. Ellers må du lige repitere historien om landets største (troede vi) aprilsnar: http://danmark.wordpress.com/2010/02/06/statsgælden-vokser-lige-saa-kraftigt-som-i-grækenland-eller-ogsaa-er-den-pist-væk/ . Vi blev nærmest hånet af mentalrobotterne, der har for vane at have deres vidensunivers fast forankret i Politikens og Jyllands-Postens overskrifter. Nogen skal sige sandheden, og så kan vi gøre det selv uden at triumfere. Det samme i øvrigt med huspristigninger under boligboblen indtil 2007-2008, boblen, der ikke er overstået endnu uden vareprisinflationen igen slippes løs, hvad der arbejdes intenst på : "Ejendomspriserne kan aldrig falde, det vil aldrig ske", lød det fra de samme tumper.

Inflationen, der gør det hele værre i sidste ende. Vi er således tæt på enden, hvor det hele bliver en bunden opgave. Så vidt vi kunne se var det kun herfra løgnen blev afsløret om statsgælden. I 2010 foretog EU gældsopgørelsen tydeligt for Danmark i pressen, også for at sætte tommelskruerne på, og fordi nationalbanken og finansministeriet ikke nåede til samme gældsresultat i flere år. Og EU offentliggjorde den altså tydeligt i 2010. Det viste sig vi havde ret i, at det drejer sig om konsoliderede bruttogæld. Bl.a. på denne baggrund foretrækker vi helt klart kreditorernes opgørelse af gælden. Hvordan det kunne gå til er såre enkelt:

Bruttonationalproduktet faldt med 68,4 mia. kr.
fra 2008 til 2009. De offentlige udgifter lod man
vokse sjovt nok med 68,4 mia. kr. samme år.
I 2009 øgedes de offentlige udgifter så igen med
43 mia. kr. i løbende priser

- plus lidt mere: Budgetunderskuddet var 46,7 mia. kr i 2009 (mere end udgiftsforøgelsen jvfr. ovenfor), der var 79,2 mia. kr. i offentligt underskud i 2010, og der budgetteredes 96,7 mia. kr. i underskud i 2011. Kilde til dette sidste er Danmarks Statistiks Statistikbanken "Offentlige finanser". ØMU-kravet til underskuddet er maximum 3% af BNP; Danmarks var mere end 5,4% i 2010.

Det var kutyme tidligere, da landet havde mere forankret kultur, at man indrømmede, når man tog fejl. Nu er det blevet som med politikerne:

"Det har jeg aldrig sagt!" - og det er i øvrigt den egentlige grund til, det kun bevæger sig én retning: Mod den bundne opgave

Glem alt om efterlønnen og årtusindets indtil nu største idioti-streg, '12 minutter'.

At fortsat hævde den opfattelse, at vi skal forbruge noget mere for at skabe vækst og komme fremad, kan kun være muligt for direkte svært tungnemme og forrædere.
"if your heart is filled use your brain"

Etiketter: ,

søndag, februar 13, 2011

Indvandring til Danmark i 2010 - uden brug af Danmarks Statistiks fejlagtige tællekategorier

Definitivt sidste korrektion af de årlige opgørelser af indvandringen til Danmark: 2010

I 2010 steg antallet af udenlandske statsborgere med fast bopæl og personnummer i Danmark med 16.106 (mod 9.752 i 2009). Til de 16.106 skal lægges 3.006 tildelte danske statsborgerskaber i 2010.

Tilstrømningen i 2010 udgjorde derfor summen af disse to antal, 19.112. Bearbejdede antal som anført:Tilstrømningshastigheden er steget med 17,3 pct. i 2010 i forhold til i 2009, hvor den udgjorde i alt 16.289.

Tilstrømningshastigheden er steget i antal med 2.823 (= 19.112 - 16.289) på årsbasis, og antallet af tildelte statsborgerskaber, der dækker over tilstrømningen, er sat ned til 3.006 i 2010 fra 6.537 i 2009. Vi nåede således heller ikke i 2010 de famøse 2.000 tildelte danske statsborgere på årsbasis, som formanden for indfødsretsudvalget hævdede i Berlingske Tidende den 8. februar 2003 vi var nået allerede da.

Disse indvandringsantal kan opdeles på forskellig vis, men først skal vi se et debat-inspirerende aspekt ved det samlede antal, der officielt er kommet til landet eller født her.

Officielle antal:

Alle tildelte danske statsborgerskaber 1979-2010: 211.834

Alle udenlandske statsborgere i DK pr. 1. januar 2011: 346.046

I alt naturaliserede og udenlandske statsborgere: 557.880

Antal individer med udenlandsk oprindelse i DK: 562.517

Forskellen til summen i alt lige over er: 4.637

Fødsler i immigrationslandet nationalitetsbetegnes efter fødestedet i optællingerne:

Hvis ikke denne forskel er antallet af børn, der er født i DK af udenlandske forældre gennem årene, er de medtalt som danske statsborgere i opgørelserne, og uden at antallet kan udskilles fra danske statsborgere af fødsel eller af antallet i gruppen af danskere. Antallet kan ikke være børn født i udlandet, for disses antal er netop inkluderet i antal udenlandske statsborgere, ej heller antal børn af naturaliserede efter naturalisationen. De sidstnævnte tælles som danske statsborgere eller danskere. Ergo har udenlandske statsborgere og deres børn gennem alle 32 år kun givet anledning til 4.637 levendefødte minus døde i DK.

Og hvis de herboende udenlandske statsborgere i 2010 forudsættes i gennemsnit at have haft en fødselsrate cirka som den gennemsnitlige fødselsrate i DK i 2010 (ganske vist urealistisk lav, under halvdelen af den faktiske) 11,5 pr. 1000 pr. år eller 1,15% pr. år, ville antallet af levende fødte børn af udenlandske statsborgere have udgjort mindst 3.980 i blot 2010. Lovgivningen, der muliggør dette ekstra kamouflage-trick, ud over naturalisations-tricket fra 2001, blev vedtaget af denne regering uden nogen debat lige op til Folketingets sommerferien den 7. juni 2004.

Oprindelse og herkomst i optællingerne er officielt blevet forbeholdt alene fødestedet. Vil du se på familietilknytning og anernes herkomstlande skal du til begreberne ’indvandrere’ og ’efterkommere’ for at få antallene, men disse kan ikke bruges betryggende som optællings-kategorier. Dette er fuldtud erkendt af bl.a. landets førende demograf, professor Hans Oluf Hansen.

Officielle antal:

Fødselsårgangen (antal fødte i DK i 2010): 63.411

Antal døde i alt i DK i 2010: 54.368

Nettotilvækst uden indvandring: 9.043

Folketallet i DK 1. januar 2011: 5.560.628

Folketallet i DK 1. januar 2010: 5.534.738

Stigning i folketallet i 2010: 25.890

Forskellen mellem folketallets stigning og nettotilvæksten fra fødte minus døde uden indvandring giver 16.847. Men (netto-)indvandringen var 19.112. Nettotilvækst fra fødsler plus indvandringen er 28.155 (= 19.112+9.043). Det stemmer ikke.

Det samme i en anden formulering: stigningen i folketallet var i 2010 25.890, af disse var 19.112 nettotilstrømningen udefra. Så skulle nettotilvæksten fra fødsler minus døde som følge her af være 6.778. Men den var 9.043. Det fremgår af det officielle antal levende fødte og antal døde i 2010 ifølge DS’ Databanken.

Resultater på grundlag af officielle antal og den nødvendige bearbejdning heraf :

D.v.s. at danskernes antal gik tilbage, og ikke alene udfyldte indvandrerne og deres børn ”de huller”, som de uddøende danskerne efterlod, men derudover øgede de folketallet 2.265 (= 9.043 - 6.778) i 2010. Her er de ca. 3.000 danskere i gennemnsit pr. år, der netto forlader DK, ikke medregnet. Medregnes disse bliver nettotilvæksten blandt indvandrerne p.g.a. fødsler minus døde ca. 5.265 (= 2.265 + 3.000) plus ”hullerne” efter de uddøende eller immigrerede danskere.

Det er bestemt ikke fordi vi ynder disse regnestykker - tværtimod - men vi kan ikke officielt få oplyst, hvorledes en fødselsårgang i DK fordeles på nationalitet og oprindelse. Derimod uunderbyggede og samtidig utroværdige postulater om indvandrernes fødselsrate-tilpasning i DK. Og det kan vi ikke bruge til noget. Desuden strider postulaterne lodret mod logikken som her påvist.

Fordelingen af nettoindvandringen og af de tildelte danske statsborgerskaber kan ske på forskellig vis:

F.eks.:

1. Tilstrømningen fordelt på muslimsk dominerede lande/områder og andre lande.

2. Tilstrømningen fordelt på lande omfattet Vesteuropa, Nordamerika, Israel, New Zealand og Australien eller lande/områder uden for.

3. Tildelingen af danske statsborgerskaber fordelt på muslimsk dominerede og ikke-muslimsk dominerede
lande/områder.

4. Tilstrømningen og tildelingen af danske statsborgerskaber fordelt på herkomstens gennemsnitlige IQ.

Ad 1. Af nettoindvandringen 19.112 i 2010 kom 4.210 fra gruppen af lande på i alt 70, der er muslimsk dominerede.

PEW’s udmelding 27. januar 2011 om bl.a. at muslimernes indvandring til DK i alt ville udgøre 4.000 i perioden 2010-2015 synes ikke helt at stemme.

Ad 2. Netttoindvandringen udgjorde i 2010 i alt 19.112 hvoraf 3.272 fra lande omfattet af Vesteuropa, Nordamerika, Israel, New Zealand og Australien. 15.840 kom fra lande/områder uden for de nævnte grupper.

Ad 3. Af alle 3.006 tildelte danske statsborgere i 2010 tildeltes 1.907 individer fra muslimsk dominerede lande/områder (63,3%), heraf 354 til afghanere, 368 til irakere, 142 til somaliere, 182 til statsløse.

Ad 4. Fordelingen på IQ-gennemsnit må afvente en ajourføring af vor totalmodel i regneark. Der findes en totalanalyse/projektion over hele forløbet af masseindvandringen til Danmark 1979 - 2072 med 2010 som første projektionsår, hvor netop IQ-aspektet og udviklingen fremover fra forskellige vinkler beskrives grundigt i uddrag af tabeller og i grafik: http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf (denne udgave stilles gratis til rådighed)

For god ordens skyld skal det oplyses, at af folketallets stigning i 2010 skyldtes 73,8% indvandringen. Denne andel vil i 2030 være mindsket til ca. 49% og til ca. 14% i 2072, hvis indvandringen fortsætte som i de seneste år. Resten af stigningen (op til 100%) skyldes indvandrernes fødselsoverskud. Et forsøg på omlægning af indvandringen i disse år er ganske omsomst. Dette er den næstvæsentligste årsag til, at jeg ikke udarbejder flere korrektioner af de officielle antalsopgørelser af indvandringen til Danmark.

--------------------------

Vi bemærker en enkelt lille morsom ting i Danmarks Statistiks (DS) Statistikbankens opgørelser under ’Befolkning og Valg’, hvorunder kilderne til denne gennemgang findes:

DS har fortsat eks-nationen Tyske Demokratisk Republik blandt de nationer, der indvandres fra til Danmark. Det var trods alt 8. november 1989 Muren blev overskredet og begyndt nedrevet. Indtil i 2010 (ca. 21 år efter Genforeningen) måtte vi hvert år flytte disse indvandrere ’på statistisk vis over den imaginære mur’ fra det gamle Østtyskland til landet Tyskland. I opgørelsen for 2010 var der ingen østtyskere i kategorien indvandret fra Tyske Demokratiske Republik, men kategorien var ikke desto mindre fastholdt.

Hvordan det skal tolkes står endnu enhver frit at gisne om.


J. E. Vig, cand. oecon., 9. februar 2011"if your heart is filled use your brain"

onsdag, februar 02, 2011

DOGME-danmark


Historiker- eller Journalist- og

teologregimente i ventePeople-press er blevet det nye syn i åbenbaringen, når drejer sig om kendsgerninger, der ellers holdes officielt hemmeligt. Herfra meddeles at der er befinder sig 226.000 muhamedanere i Danmark. Ingen dokumentation. Nu skal det have ekko overalt i medierne, nøjagtig som det skete med Lars Hedegaards knap 200.000 muhamedanere i 2004.

’Så ved offentligheden hvor landet ligger’

At kvalificerede totalanalyser med konkret indhold, der ikke kan bringes ud til et større forum, sandsynliggør at antallet snarere er lidt henad det dobbelte, er lige meget.

Ved at fastslå antallet her og i de øvrige europæiske lande på grundlag af de officielle opgørelser af immigranter, og vel at mærke ramme et antal utalte muhamedanere, der er omkring halvdelen af det kvalificerede estimerede antal, opnås, at projektet ’Europas Endeligt’ lettere kan gennemføres uforstyrret.

Cirka 710 gange har jeg understreget at muhammedanere ikke registreres endsige tælles i noget vestligt land – end ikke af historikeren og journalisten Lars Hedegaard.

Man kan gisne og anslå, men det er mest for ukyndige/sproglige ordmagere af tidsånden kendetegnet ved form uden indhold.

Når spørgsmålet pludselig rejses af noget , der kalder sig Pew og uden nogen tilgængelig dokumentation, og det bredt anerkendes, er spørgsmålet blevet verdsligt religiøst, som alt andet politisk korrekt eller verdsligt religiøst. I kejserens Kina i ’Nattergalen’ sagde kavalererne P.. Nu siger de Pew.

Når det meddeles fra Pew – www.people-press.org ved nærmere eftersyn, nu ingen har gidet undersøge dette nærmere, og samtidig ukritisk viderebringer det religiøse budskab – er det sandheden: I Danmark: 226.000 muhamedanere i 2010. Det stemmer ikke tilfældigt fint med Lars Hedegaards knap 200.000 i 2004 optalt efter en såkaldt navnefil hos Danmarks Statistik. Det er det rene vrøvl, men det betyder ikke noget.

Sandheden er hermed fastslået, ikke ved naturlov, men ved sprog- og journalist- og teologlov.

Lars Hedegaard er historiker og journalist og har været særdeles aktiv med at fastholde sine 200.000 muslimer eller rettere 191.000 i Danmark siden sommeren 2004.

Fortiden, måske indhenter den dogmet


“Brændpunkt” på TV 2 og Jørgen Bæk Simonsen meldte den 1. november 1995, at der var 80.000 muslimer i Danmark.

I Berlingske Tidende den 13. oktober 1995 fremgik det af artikel af journalist Bitten Friis, at biskop i København Erik Norman Svendsen havde oplyst muslimer, der er det næststørste trossamfund i Danmark, har ca. 100.000 medlemmer (oktober 1995). Det var så et par uger før.

10. september 1998, hvor udsendelsen “Helt ærligt, mand” kørte (bemærk, titlen på udsendelsen) afsløredes sandelig følgende: Mette Fugl hævdede at hun havde hentet følgende oplysning hos Danmarks Statistik. Det var naturligvis løgn, da muslimer ikke registreres som sådanne i Danmark. Tager vi uanset hendes vrøvl for gode varer: Der er 160.000 muslimer bosat i Danmark (10. september 1998).

Konsekvensen heraf og af teologens angivelige oplysninger viderebragt 13. oktober 1995 i Berlingske Tidende og 1. november på TV2, hvis disse også antages for at være sande, skulle så være, at antallet af muslimer måtte være henved fordoblet på knap 3 år fra 80.000-100.000 til 160.000.

Når vi kommer til Lars Hedegaards sommer 2004, hvor han ikke kunne modsiges af nogen i bladene om spørgsmålet, der næsten gået 6 år fra september 1998. Lars Hedegaard tæller via sin navnefil knap 191.000 muslimer. Skulle antallet nu være vokset med knap 40.000 på 6 år, hvorimod antallet voksede med 60.000 – 80.000 på blot 3 år fra 1995 til 1998, mens muslimerne endog var langt færre, trods alt.

Men det er bliver værre endnu, og her ses liberalens tydelige fortjenester, de 191.000 blev til blot 226.000 fra 2004 til 2010.

Det rene vrøvl.


“2010-2015 vil ankomme ca. 4.000 muslimer til Danmark, mens der mod periodens slutning, 2025-2030, vil komme i omegnen af 3.000, i hele perioden på fem år.”

Fremtiden, endnu mere morsom:


Vi må sige: Efter den Gregorianske Kalender er der ikke fem år på et kvartal, der fire kvartaler på et år. Alene i 2010 er der med garanti kommet mere end 4.000 muslimer til Danmark.

Det kan enhver, der ikke er dumpet i logik på børnehaveklasseniveau, umiddelbart se.

Men det er ikke logik eller sandheden, der er gældende. Budskabet som skal annammes er et dogme, der er udstedt først af journalist Lars Hedegaard her til lands og nu også af journalisternes Pew.

Det der skal gennemskues: Når man angiver noget, der ikke kan/må eftervises eller dokumenteres, og det anerkendes af undersåtterne, så er det pr. dogme en uigendrivelig sandhed, et absolut, hvorom man ikke tvivler eller stiller spørgsmål, hvis man er med i det rigtige selskab.
J. E. Vig, den. 30 januar 2011"if your heart is filled use your brain"

Etiketter: ,