tirsdag, oktober 04, 2005

Ideologisk regning

Information om Danmark

Ideologiske regnestykker og nye ord fra regeringens tænketanke

At vi mangler flere hundrede tusinde samhandels-arbejdspladser for at kunne lighedsfinansiere det velfærdssamfund vi har haft over skatterne, er ikke ensbetydende med, at vi skal have flere indvandrere for at kunne fastholde dette velfærdssamfund, når masseindvandringen faktisk er én af de medvirkende årsager til, at vi netop mangler flere hundrede tusinde overskudsgivende arbejdspladser i verdens dyreste land.
Dette burde enhver kunne forstå.

23/10 2002 kunne vi læse i Metro-Express, at direktør Erik Bonnerup for en af regeringens tænketank-grupper havde beregnet, at den fejlslagne såkaldte integration i forhold til en tænkt situation med fuld beskæftigelse blandt de fremmede i Danmark ville koste os 23,4 mia. kr. årligt.

26/6 2003 kunne vi i Ekstrabladet og BT læse, at DREAM-gruppen ledet af Lars Haagen Pedersen, en anden af regeringens analysegrupper, ifølge Ritzau var kommer frem til, at med mindre 60.000 indvandrere fik arbejde inden år 2010, og statsgælden ikke i samme periode blev reduceret til halvdelen, ville det koste os årligt 28,2 mia. kr. Og det ville vi få at mærke på finanslovens følsomme poster hvert år frem til år 2050, hvis ikke bundskatten blev sat op med 4,9 procentpoint.

1/9 2003 kunne vi læse i BT og Jyllands-Posten, at DREAM-gruppen ledet af Lars Haagen Pedersen, var nået frem til, at såfremt der ikke kommer mere gang i integrationen af de fremmede, vil det koste os 33 mia. kr. årligt.
Når der en forskel på 10 mia. kr. i beløbene (knap 50% i forskel i beregningsresultatet på knap 10 måneder), som de respektive analyser viser henholdsvis 23/10-2002 og 1/9-2003, så er der også en forklaring på det, selvom det absolut ingen relevans har i forhold til virkeligheden.

Vi læser videre i BT 1/9 2003:
”Når DREAM når frem til et højere beløb, skyldes det bl.a., at man (nu) forventer en større indvandring af personer fra lavt udviklede lande. Lykkes det at integrere dem, vil gevinsten for samfundet være så meget desto større, end hvis indvandringen kun kom fra lande, der er tættere på Danmark.”
Helt afgørende kommentar og rettelse: Aldringen blandt indvandrerne ophører altså ikke, selvom vi får flere til landet, tværtimod. Det er altså så pinligt.
Vi kan straks konkludere, at der må være et problem med at finansiere integrationen af fremmede, og dette problem bliver hurtigere større, desto mere fejlslagen integrationen er fremover. Er det på den baggrund man forventer at skulle integrere ”større indvandring af personer fra lavt udviklede lande” ? Ja, det er det, fordi det altid drejer sig om den tænkte virkelighed (eller den idealiserede), og hvis integrationen ikke slog fejl fremover, selvom den altså er slået fejl hidtil i 30 år, så ”ville gevinsten være så meget desto større, end hvis indvandringen kun kom fra lande, der er tættere på Danmark.”
Nu skal det understreges, at de refererede opgørelser som udgangspunkt bygger på ét fuldstændig tænkt alternativ og ét alternativ, hvorom erfaringen har talt sit tydelige sprog.

”Lederen af DREAM, Lars Haagen Pedersen, understreger også i B.T., at rapporten ikke kan bruges til at se, hvad indvandrerne koster samfundet. Kun hvad dårlig integration koster statskassen i ekstra udgifter og mistede skatteindtægter.”

1. Alternativ: Alle de indslusede fremmede de sidste 30 år (f.eks.) er i fuld beskæftigelse og bidrager til samfundshusholdningen over skatterne. (en uvirkelig tænkt situation)
2. Alternativ: Integration slår fejl (den slog fejl de første 30 år med den der med det nye elastikord opfundet til formålet)

Sådanne opgørelser kan ikke bruges til noget i den virkelige verden. Men skal man forstå, at indvandringen er ideologisk projekt, hvorom der ikke per etik kan herske nogen tvivl i vort nuværende regime. Indvandringen skulle vi have, selvom vi bestemt ikke havde brug for arbejdskraft, og vi skal fortsat have indvandringen uanset alt, altså også uanset om vi har hen ved 700.000 arbejdsløse og udstødte i dag. Sådan skal det være i den kollektive tankegang i regimets top. Der tænker man i samme i takt. Længere er den ikke. Derfor har det heller ingen mening, at oplyse en undrende befolkning om, hvor meget indvandringen som helhed koster det danske samfund. Dette spørgsmål skal ikke stilles, fordi det strider mod den etik, der hersker i toppen.

[At vi formentlig mangler flere hundrede tusinde arbejdspladser for at kunne lighedsfinansiere det velfærdssamfund vi har haft over skatterne, er ikke ensbetydende med, at vi skal have flere indvandrere, når masseindvandringen faktisk er én af årsagernes til, at vi netop mangler flere hundrede tusinde arbejdspladser i verdens dyreste land. Dette burde enhver kunne forstå.]

Og derfor er det også ganske overflødigt at opremse de fejl, der indgår i de respektive analyser af den tænkte cyberspace-virkelighed. Det kan kun forklares, hvis matematikken og for eksempel også arbejdsmarkedsbegreberne i tillæg er blevet ændret i overensstemmelse med samme kollektive tankegang på Bjerget.

Vi retter et par ting alligevel med henvisning til vor gammeldanske kultur og etik:
1/9-2003 BT (jf Faktaboks) og Jyllands-Posten: ”Hvor op mod 90 pct. af danskerne er i job, har kun 75 pct. af de udenlandske mænd og helt ned til 30 pct. af de udenlandske kvinder et arbejde.”
[Især fodnoten til sidst i denne fil redegør i flere detaljer for de grove divergenser mellem den tænkte virkelighed og så virkeligheden i stambefolkningen med dansk kultur og etik, når der ses på arbejdsmarkedet og arbejdsløsheden. Her bemærker vi i øvrigt, hvad Bertel Haarder har måttet indrømme i bladet Danske Kommuner nr. 30, 9. oktober 2003, om rådigheden på arbejdsmarkedet blandt de fremmede. ]

Rettelser:
Antallet af arbejdsløse og udstødte på bistandshjælp m.v. er mindst 25% i Danmark; det er fremgår bl.a. af Finansministeriets Budgetredegørelse 1999 og flere senere udgaver af samme, og ledigheden er kun vokset siden.
Blandt de fremmede medregnes (til støtte for ovenfor anførte påstand) ikke et antal svarende til 35 procentpoint af den samlede gruppe i den gruppe, der tilbyder sig på arbejdsmarkedet. Umiddelbart kunne læseren af de oplyste ”såkaldte” fakta i BT blive vildledt til at tro, at de fremmede mænd har en arbejdsløshed på 25% (= 100%-75%). Tallet er mere end tre gange større. Dels medregnes bistandsklienter og aktiverede ikke, dels ser man bort fra, at mere end en tredjedel af hele fremmedgruppen i de arbejdsdygtige aldre slet ikke indgår i gruppen, der tilbyder sig på arbejdsmarkedet. I følge Rockwoolfondens forskningschef Gunnar Viby Mogensen m.fl.: ..."Indvandrernes beskæftigelsesfrekvens i 2001 er dog kun godt halvdelen af danskernes på 76 pct., og deres beskæftigelsesfrekvens er også væsentligt dårligere end for et par tiår siden...". Her er ikke tale om pensionister og ikke tale om børn, men om erhvervsaktive i alderen 15-66 år. Det er en langt større andel blandt de fremmede kvinder, der på samme måde holdes kunstigt ude af arbejdsstyrken (den andel, der tilbyder sig på arbejdsmarkedet). Se i øvrigt http://www.lilliput-information.com/frkvny.html i denne forbindelse.

De oplyste fremmeandele også stærkt varierende i de pågældende analyser fra de respektive tænketanke. Fremmedandelen er ikke 7, ikke 8, ikke 10% i Danmark; den er 14-16%, når de naturaliserede og deres børn medregnes. Med en fejlslagen integration er det netop på sin plads at få dem alle med. Den manglende opregning fører alene til, at anførte (ret meningsløse) beløb i de respektive analyser fra tænketanke m.v. alligevel skal hen ved fordobles, uden at meningen med udregninger som sådanne af den grund bliver større. Dette har jeg har redegjort for oven for og andre steder gang på gang i de sidste 15 år.

Sådan kan man kun henvende sig til en befolkning man er i færd med at udskifte.
Vil du vide mere om, hvad indvandringen koster i Sverige og i Danmark?

Så læs:
Lars Janssons beregningsmetoder oprindelig anvendte findes i bogen "Mångkultur eller välfärd"? Den udkom i juni 2002: http://www.svd.se/dynamiskt/Brannpunkt/did_2577372.asp

Tyngdebudget, Danmark:
http://www.lilliput-information.com/okmodel.html

"if your heart is filled use your brain"

Joern E. Vig

0 Comments:

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home