lørdag, februar 11, 2006

Ny befolkningsmodel


Information om Danmark

Kommentarer til oplysninger fra Københavns Universitet - se nedenfor


Det smykkende tillæg til det at være dansk, "oprindelig", har som konsekvens i lektor Hans Oluf Hansens nyeste prognose, at vi alle var danskere i landet i 2002. Det stemmer ikke. Alternativet er national-specificeret eller etnisk specificeret fertilitet og dødelighed skal anvendes på de delpopulationer, hvoraf den samlede population angiveligt skulle bestå i hans model. Men for eksempel sådant specificerede fertilitetsmål eksisterer ikke efter det oplyste.

At en samlet fertilitet på 1,7466 ikke er nok, når der skal 2,1 barn pr. kvinde til at holde en stabil befolkning uden indvandring er ikke noget, det er umagen værd at analysere meget på.

At den samlede fertilitet vil vokse med øget indvandring af flere med langt højere fertilitet er selvindlysende, men dette ses der altså bort fra i modellen.

Den gennemsnitlige årlige indvandring i 2001-2002 i modellen kan udregnes til 10.751, hvilket er ukorrekt, da indvandringen øgedes netto med 20.001 i 2001 og med 18.080 i 2000.
At efterkommerne her i landet vil uddø kan kun siges at gælde for danskerne, al den stund de ikke-vestlige føder meget mere end 2,1 barn pr. kvinde i gennemsnitlig i meget yngre befolkningsgruppe. At gå ud fra at alle efterkommere vil uddø, fordi Danmarks Statistik ikke opgør fertiliteten blandt danskerne og for indvandrer-gruppen for sig, må vel siges at være den rene tågesnak.

At opretholde en indvandring, som er gennemsnittet for årene 2000 og 2001 for angiveligt at imødegå denne helt ubegribelige uddøen, implicerer i virkeligheden, at landet gives væk en hel del hurtigere end tilfældet er nu.

Ja, indvandrerne kommer dobbelt så hurtigt i flertal i forhold til, hvad modellen viser, fordi den årlige tilstrømning i modellen er angivet til omkring halvdelen af indvandringen i virkeligheden (det kan være naturalisationer, der forvandler/konverterer individerne i modellen trods foruden andet gældende dødsstraf for konvertitter i praksis ifl. Sharia).

At de europæiske befolkninger alle ville uddø uden indvandring (hvilket vi kan konkludere p.g.a deres lave fertilitet, måske bortset fra irerne) er et almindeligt "68er-suk for deres syge moster". Så dumme er europæerne ikke i længden, hvis de får en tålelig tilværelse uden lands- og kontinentødelæggere.

At begreberne indvandrere og efterkommere er uegnede til at tegne et billede af befolkningen i Danmark nu og i fremtiden, og at en folketælling bør gennemføres, selvom den forventeligt vil mislykkes som i Tyskland, er ikke en udpræget overraskende og slet ikke ny oplysning. Den er godt 14 år gammel; jeg ved af ganske gode grunde, at det netop forholder sådan.
Jeg kan ikke afvise, at jeg muligvis kun har modtaget dele af regnearkmodellen i Excel, men det ændrer ikke væsentligt ved mine indvendinger.

Med venlig hilsen
Ebbe Vig, cand.oecon.
http://www.informationomdanmark.dk/
Hvis et bidrag er noget du overvejer,
Danske Bank:
reg. nr. 3629 kontonr.: 3629461213

3. februar 2006
Oplysninger fra Københavns Universitet

Befolkningsudviklingen


Der foreligger fra Københavns Universitets demografer en prognose for befolkningsudviklingen, hvis alt fortsætter som nu. Den bekræfter DDF’s mest pessimistiske formodninger.

Lektor i demografi ved Københavns Universitet, Hans Oluf Hansen fortæller i Berlingske Tidende 20/8 2005 om de næste 100 år:
”Det er uafvendeligt, at der vil være færre »oprindelige« danskere - hvad det så end er - om bare ganske få år, De føder simpelthen ikke tilstrækkeligt mange børn til at kunne erstatte dem, der dør.”
Ifølge artiklen viser hans prognoser, at efterkommere af nutidens danske statsborgere mod slutningen af århundredet vil udgøre en minoritet i samfundet.

Prognosens detaljer bringes i vedhæftede regneark.
Hans Oluf Hansen knytter følgende kommentarer til beregningerne:

”1. Regnearket angiver tallene for den forventede residente befolkning 2005-2045 opgjort på 18 statsborgerskaber/statsborgerskabsgrupper. Til sammenligning kan anvendes Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning for 2005-2050.
2. De udførte beregninger søger at klarlægge, hvilket volumen af den fremtidige indvandring, det vil kræve at opretholde størrelsen af den i DK residente befolkning i 2002 - uanset dennes etniske sammensætning i 2002:
a. Under den anvendte model og de anvendte alt-andet-lige forudsætninger vil den i DK residente befolkning i 2002 og dens fremtidige efterkommere på sigt uddø, fordi dens reproduktion er under erstatningsniveau.
b. Konstant fremtidig indvandring af et årligt omfang som i 2000-2001 vil være tilstrækkelig til at opretholde befolkningen på dens niveau i 2002.
c. Indvandring vil under de anvendte forudsætninger, nemlig bl.a. at indvandrerne får den residente befolknings fertilitet straks ved indvandring, ikke kunne afhjælpe aldringsproblemet.
d. Under modellen og de anvendte forudsætninger kommer de fremtidige indvandrere og deres efterkommere i overtal inden udgangen af indeværende århundrede.
Formålet med beregningen har været at illustrere langtidsvirkningen af drivkræfterne i den aktuelle befolkningsudvikling under den simple (/overforenklende) stationære befolkningsmodel for et åbent samfund for studerende på Københavns Universitets grundkursus i demografi (DEMOGRAPHY 1). Ændres model eller antagelser, vil man få andre resultater.”
I en kommentar til DDF giver Hans Oluf Hansen udtryk for, at cpr-registeret og Danmarks Statistiks definitioner på indvandrere og efterkommere er uegnede grundlag for både en beskrivelse af den nuværende befolkning og for udarbejdelser af prognoser om den fremtidige befolkning.
Han anbefaler en egentlig folketælling, som kan give klarhed over blandt andet folks etniske tilhørsforhold.