lørdag, februar 24, 2007

Forrykte officielle udlaendigeopgoerelser

Forrykte indvandrer- og asylant-opgørelser

forblinder offentligheden


Et illustrerende eksempel fra 1 ud af 234 nationer på jorden, hvoraf mange er repræsenteret i Danmark:

Antallet af indvandrere og asylanter i Danmark fra Somalia skulle efter de officielle opgørelser være faldet med 37% siden 2001.
Dokumentation til sidst under linket: http://danmark.wordpress.com/2007/02/13/antal-immigranter-i-danmark-steg-28-pct-i-2006/

Konkret eksempel på vildledningen:
”9. august 2005 kunne det læses i Jyllands-Posten at antallet af udenlandske statsborgere i 2. kvartal 2005 skulle være faldet med 315, mestendels fordi nogle amerikanere havde valgt at rejse hjem (200), og fordi somaliere angiveligt var begyndt at rejse hjem også. 168 færre somalier i landet. Det hele som følge af noget igangsat af regeringen. Hvad siger læseren så? Der var såmænd kommentarer hertil fra Jesper Langballe i Regeringens støtteparti.”
Det rene nonsense.

Antallet er tværtimod steget med 25-30 pct. siden 2001 – og meget mere til, hvis vi tager det hele med. Dokumentation under sidstnævnte link.

Befolkningssammensætningen påvirkes selvsagt ikke af, at Folketinget sender et brev til en gruppe, der har betalt kr. 1000 pr. næse for at opnå dansk statsborgerskab.

Illustration af tryllekunsten
Forvandlingskvadratet: http://www.lilliput-information.com/forvandling/index.html

Siden 2001 er 35 pct. af samtlige tildelte danske statsborgerskaber siden 1979 blevet tildelt, så de camouflerer indstrømningen, der naturligvis fortsætter i højere tempo for andet år i træk under den flertalssikrede regering. Dokumentation i første anførte link.

I 2006 steg antallet af indstrømmede immigranter med 28%. Antallet af indstrømmede fremmede steg med 14%.
Dokumentation: http://danmark.wordpress.com/2007/02/13/antal-immigranter-i-danmark-steg-28-pct-i-2006/

Tilstrømningshastigheden er i øvrigt blevet forøget to år i træk.
Dokumentation:
http://danmark.wordpress.com/2006/05/25/indvandringen-tiltog-i-2005/

Man kan sige: Såfremt procentandelen af terrorister blandt de fremmede er den samme, er sandsynligheden for et terror-angreb i Danmark blevet forøget med 14 pct. i 2006. Og det skyldes ene og alene landets magthavere – de synlige og de usynlige.

Halvdelen af en fødselsårgang i Danmark var fremmede i 2006.
Dokumentation: http://danmark.wordpress.com/2007/02/20/af-alle-fodsler-i-dk-foder-fremmede-lidt-under-eller-lidt-over-halvdelen/

Danskerne bliver med matematisk sikkerhed i mindretal i Danmark senest mellem år 2034 og 2043, hvis det fortsætter som nu.
Dokumentation:
http://danmark.wordpress.com/2006/06/20/prognose-pa-korrigeret-befolkningsgrundlag/

De officielle opgørelser/prognoser viser selvfølgelig noget ganske andet – men stadigt vekslende, men ganske modstridende, om vi læser det rapporterede fra DREAM-gruppen i Finansministeriet, fra Københavns Universitet eller fra Velfærdskommissionen. Men det hele er løgn, præcis som de officielle opgørelser år for år bygger på løgn.
Dokumentation:

Tilbage til fremtiden: http://danmark.wordpress.com/2006/11/30/lige-knap-16-pct-allerede-2080-er-lang-tid-efter-magtovertagelsen/

Ren Knold og Tot: http://danmark.wordpress.com/2006/12/06/ren-knold-og-tot/

”Snebold-effekten” fører til, at indstrømningshastigheden via familiesammenføringer accelereres endnu mere op i sidste fase, så vi kan regne med majoriteten skifter nogle år før de ovenfor angivne årstal, men vel at mærke efter landets nuværende herskere har forladt scenen endeligt.

68-generationen ønskede denne fremtid for deres børn, og alle, der valgtes ind i det danske Folketing, sikrede man sig ovenfra parerede ordre. De sidste i den flertalssikrede regering med den forudsete camouflage som stærkeste våben over for vælgerne, indtil det blev for sent at vende skuden.

De indvalgte agerede tilmed, som om de gjorde en forskel. Det gjorde de ikke!
Derfor skete det. I 1995 kunne katastrofen have været afværget uden krig.Sonia


Fornøjeligt supplement for den har fulgt behandlingen af disse spørgsmål:http://danmark.wordpress.com/2006/08/07/forvandling-eller-andet-trylleri-skal-der-til/


"if your heart is filled use your brain"

tirsdag, februar 20, 2007

Halvdelen af en fødselsårgang er fremmede

De fremmede fødte halvdelen af en

fødselsårgang i Danmark i 2006

Samlede fertilitet i Danmark angives officielt til 1,75. Føder de fremmede 3,5 børn i gennemsnit, hvilket vi har meget sikkert belæg for at antage (oplysninger her forekom endog fra DS indtil slutningen af 90-erne), føder de danske et sted mellem 1,05 og 1,30 barn i gennemsnit. Uanset føder de fremmede meget tæt på halvdelen af en fødselsårgang, idet vi går ud af, at folketallet, og antallet børnefødsler og antal døde i alt er korrekt officielt angivet. Det er simpel matematik.
Med forudsætningen 1,2-1,3 i fertilitet for danske kvinder fører til følgende forventede fremmed- reproduktion (inkl. fødsler af naturaliserede og af deres børn), i alt: 30.062-32.720, hvilket svarer til 46,6-50,6% af fødselsårgangen i 2006.

Se analysen i sin helhed: http://danmark.wordpress.com/2007/02/18/dansk-befolkningsregnskab-for-2006/

Hastigheden hvormed immigranter rejser ind i Danmark øgedes med 28 pct. i 2006. Hastigheden som fremmede immigranter rejser ind i Danmark med øgedes med 14 pct. i 2006: http://danmark.wordpress.com/2007/02/13/antal-immigranter-i-danmark-steg-28-pct-i-2006/


"if your heart is filled use your brain"

torsdag, februar 15, 2007


Status Danmark pr. 1. januar 2007:

Ny stigning i tilstrømningen af fremmede i 2006

I 2006 er antallet udenlandske statsborgere i Danmark steget 16.198. Af disse stammede 11.086 fra områder uden for Vesteuropa (uden EU-udvidelsen med nationer i den gamle østblok), Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand.

Af den officielle statsborgerskabsopgørelse fremgår, at stigningen er 8.237, hvoraf 3.863 er stigningen i immigrantantallet fra de områder, som vi har valgt at betegne som fremmede, jf. afgrænsningen i sidste afsnit.

De officielle opgørelser tegner et fuldstændig misvisende billede (vist i Diagram 1 nedenfor). De stemmer selvsagt ikke med virkeligheden, da antallet af tildelte danske statsborgerskaber udgør 7.961 i alt i 2006. De skal lægges til de 8.237 for at tegne et fuldgyldigt billede af ændringen i landets befolkningsmæssige situation. Tildelte naturalisationer til fremmede immigranter udgjorde 7.223 (91 pct. af alle), der skal lægges til de 3.863, jf. 2. afsnit.

Befolkningssammensætningen påvirkes selvsagt ikke af, at Folketinget sender et brev til en gruppe, der har betalt kr. 1000 pr. næse for at opnå dansk statsborgerskab.Antallet af herboende pr. 1. januar 2006 var steget med reelt 12.644 i 2005. I 2006 er den tilsvarende stigning 16.198 – d.v.s. en stigning på 28 pct.Af den officielle statsborgeropgørelse aflæses følgende vildledende ændringer i immigrantantallet for årene i perioden 2001-2006:
Tabel 1 – afbilledet i diagram 1
Kilde: Danmarks Statistiks statistikbanken, http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024


Naturalisationer eller tildelte danske statsborgerskaber til alle og til fremmede har udviklet sig således:
Tabel 2
Kilde: DS’s statistikbanken,
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024

Den reelle stigning år for år i antallet af immigranter og i antallet af fremmede immigranter i Danmark findes ved, at tallene i tabel 1 sammenlægges celle for celle med tallene i tabel 2 for perioden 2001-2006:

Tabel 1 og Tabel 2 adderet for perioden 2001-2006 – afbildet i diagram 2:

Diagram 1
Diagram 2


Somalia -
et opklarende eksempel


Af de officielle opgørelser fremgår:

Antal somaliske statsborgere, Tabel 3


Tilsyneladende er der sket en nedgang i antallet af somaliere med mere end 37 pct. siden 2001. Men kun tilsyneladende.
Antal uddelte danske statsborgerskaber til somalier i perioden 2001-2006,
Tabel 4:
Kilde: DS’s statistikbanken, udtræk fra:

Regeringen med støtteparti, der har flertal i Folketinget, har i 6 års perioden tildelt somaliere i alt 8.298 statsborgerskaber, jf. tabel 4, sidste kolonne, anden række. 9.011, jf. tabel 3 sidste kolonne, anden række, skal rettes til 17.309 og tilsvarende bliver det officielle fald på 37 pct. i stedet til en stigning på 20 pct.

Ikke det eneste. De børn som de 8.298 naturaliserede somaliere i alt har født efter statsborgerskabstildelingen medtælles fejlagtigt som danskere. Somaliske kvinder i Somalia føder 7 børn i gennemsnit, d.v.s. 6-7 gange flere end danske kvinder føder , og intet tyder på nogen tilpasning til det danske niveau - snarere tværtimod:
Se : Seks Gode Grunde

Herved bliver 20 pct. stigningen, der var en rettelse af den falske nedgang på 37 pct., let til en stigning på 25-30 pct. i stedet.

Så skulle vi være færdige med korrektionen for Somalia-immigranter, så kun 233 lande resterer at korrigere.

Nej. Der er blevet tildelt somaliere i alt 10.087 danske statsborgerskaber siden 1979, jf. det anførte link til DS’s statistikbank, og alle de børn og børnebørn, som disse naturaliserede har fået efter naturalisationen, er blevet medtalt i de officielle opgørelser som danske.Kilde: DS’s Statistikbanken, udtræk fra: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024
De 10.087 (i sidste afsnit) skal rettes til mindst 25.000, sandsynligvis mere.
En samlet korrektion pr. 1. januar 2006 er foretaget på : http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html

For så vidt angår somalierne er der i stedet for et fald i antallet på 37 pct., som du i udgangspunktet aflæser af den officielle statsborgerskabsopgørelse, sket hen ved en fordobling af antallet fra Somalia under den nuværende regering.

Af samtlige tildelte statsborgerskaber siden 1979 (192.871, eksklusiv børnene efter naturalisationen) til alle indvandrere, heraf fra Bosnien-Herzegovina (9.354), Somalia (10.087), Afghanistan (2.159), Irak (10.826), Tyrkiet (24.377), Sri Lanca (7.794) og gruppen Statsløse og uoplyste (13.470) står den siddende flertalssikrede regering for ansvaret i henholdsvis: 95, 82, 49, 41, 39, 27, og 22 pct. af tilfældene i de 6 år, den har regeret. Af samtlige 192.871 naturalisationer siden 1979 har den siddende regering tildelt i alt mere 35 pct. af samtlige.
Dette bedrag var alene sat op for at vi skulle få den opfattelse, at tilstrømningen var vendt til hjemrejse. Dette er naturligvis ikke sket, selvom vi kunne læse det i Morgenavisen Jyllands-Posten den 9. august 2005: http://www.lilliput-information.com/vild.html.
Det er faktisk nemmere at forholde sig til den mere rene type blandt svigefulde politikere, der ikke forsøger at skjule deres ilde hensigter.

13. februar 2007
J. E. Vig, cand. oecon.

Disse oplysninger kan ikke hentes andre steder i Danmark. Arbejdet hermed foregår under forudsætninger, som ingen i de politisk korrekte kadrer forestiller sig. Derfor ville et bidrag til den fortsatte produktion og offentliggørelse være velkomment på konto i Danske Bank: Reg.nr. 3629 kontonr. 3629461213


Det enkle kan ofte være vanskeligst at forestille sig billedet af:
http://www.lilliput-information.com/forvandling/index.html
Se hvad opgørelses-teateret eller kamouflage-legen fører til i medierne og folks bevidsthed:
http://danmark.wordpress.com/2007/02/14/muslimer-overtager-sverige/

"if your heart is filled use your brain"