søndag, april 30, 2006

Forræderne fupper landet væk

Information om Danmark

Opgørelses- og prognose-sammenligninger for eventuelle historikere
- at lade sig narre af 15 års fup-opgørelser

Det er ikke alene pinligt så uinteresserede danskerne er i deres egen skæbne, og hvor let de bringes til at stole på løgnene. Det er sørgeligt, at de faktisk har fortjent deres skæbne.

Danmarks Statistiks fremskrivninger:
I efteråret 1991 udsendte Danmarks Statistik en revideret opgørelse over, hvor mange fremmede her var, optalt i de dengang nye optællingskategorier ’indvandrere’ og ’efterkommere’ [1], og opgørelsen (i 1991) blev fulgt op af et bud på befolkningsudviklingen i de næste 30 år[2]. Antallet fra mindre udviklede lande med bopæl i Danmark prognosticerede Danmarks Statistik deri til 438.000 i år 2020, hvortil kom 162.000 fra mere udviklede lande, i alt 600.000. I 2004 korrigerede Danmarks Statistik den officielle befolknings-prognose for Danmark, og også det prognosticerede antal af ’indvandrere’ og ’efterkommere’ blev nu 460.827 i år 2020 (kilde: fodnote:.

Danmarks Statistiks opgørelser af ’indvandrere’ og ’efterkommere’ for 2004, 2005 og 2006:
Det er interessant at aflæse stigningen i antallet af ikke-vestlige ’indvandrere’ og ’efterkommere’: Forskellen i antallet i de to opgørelser pr. 1. januar[3] for de to år. De viser en stigning i antallet på 7.487 ikke-vestlige ’indvandrere’ og ’efterkommere’ i året 2004.
I 2006 steg antallet af samtlige indvandrere og efterkommere imidlertid kun med 1.621.
Jamen så holdt tilstrømningen jo næsten op. Nej, tværtimod, antallet af naturaliserede bestemmer tilsyneladende, hvor mange nye indvandrere, der skal tælles.

Vi så ikke stole på opgørelsen af ’indvandrere’ og ’efterkommere’, der har kørt siden 1992. Derfor ser vi efterfølgende på den oprindelige statsborgerskabsopgørelse, herunder de fremmede statsborgere:

Danmark Statistiks statusopgørelser af antallene af alle tildelte danske statsborgerskaber pr. 1. januar 2004 og 2005:
viser 191.920 i 2005 henholdsvis 178.495 i 2004 (jf. fodnote 3). Forskellen skulle udgøre tilvæksten i år 2004, 13.425. Når vi skriver til Danmarks Statistiks ansvarlige Dorthe Larsen og udbeder os oplyst, hvor mange statsborgerskaber, der blev tildelt i alt i kalenderåret 2004, får vi imidlertid oplyst antallet 14.976.

Information om Danmark kan ikke bruge:
sådanne divergerende oplysninger. Hvis vi afskrev fra DR-teksttv 28. juni 2001, ville vi kunne hente oplysningen, at 117.000 såkaldte ’nydanskere’ havde stemmeret ved folketingsvalget i 2001. Dengang udgjorde andelen af børn og unge, som var under 18 år i indvandrergruppen, ca. 27 pct. Ergo, måtte 73 pct. være 18 år eller mere. 117.000/0,73 = 160.274 naturaliserede og deres børn i alt indtil 2001 er resultatet. I de næstfølgende tre år tildeltes 17.300, 6.583 og 14.976 eller 13.425 (jf. 3. afsnit). Her skal man hæfte sig ved, at nogle af disse statsborgerskaber eventuelt er tildelt børn under 18 år, men til gengæld forventes de naturaliserede at have født børn i de sidste tre år. Vi ser derfor bort fra børnespørgsmålet ved naturalisationer her; spørgsmålet om børnenes opregning er i øvrigt først taget op fra 2001, så kommer vi til 199.133 eller 197.582 danske statsborgerskaber 1. januar 2005. Begge antal afviger markant fra 191.920 statsborgerskaber, der skulle være statusantallet pr. 1. januar 2005 (jf. 3. afsnit). Det blev til en stigning med 8.498 ikke-vestlige indvandrere i 2004, når den officielle statsborgeropgørelse korrigeredes korrekt for dette år.

I året 2005 steg antallet nye udenlandske statsborgere (efter samme korrektion) med 12.644 mod 11.359 i 2004. Af de 12.644 i 2005 var 9.730 at betegne som fremmede. I 2005 beviste vi at der er mindst 690.000 fremmede i Danmark: http://www.lilliput-information.com/katrocia.html [4].

At tildelingen af naturalisationerne til ikke-vestlige er forløbet siden slutningen 1960-erne, og der netop i 2004 ses en meget voldsom stigning i naturalisationsantallet på 128 pct. eller 104 pct. (afhængigt af hvilket antal vi vælger af de officielt oplyste), mener vi netop bør fordre, at opregningen, også gennem alle årene forud siden 1960-erne, foretages behørigt. Fra ultimo 2005 blev muligt at korrigere for naturalisationerne fra 1979 og frem via DS' Databanken.
Det er sket på: http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html

Danmarks Statistiks fremskrivning i 2004 (jf. 1. afsnit):
viser at godt 10% af befolkningen (under 600.000) forventes at være ikke-vestlige ’indvandrere’ og ’efterkommere’ i år 2030 [5] (se nedenfor, hvor vi anfører antal ikke-vestlige i 2020 prognosticeret i henholdsvis 1991 og 2004 og sammenligner den officielle fremskrivning med IoD-fremskrivningen).

Information om Danmarks fremskrivning:
I 1992 udsendte vi en tilrettet udgave af Danmarks Statistiks statusopgørelse af indvandrerne fra året før (jf. fodnote nr. 1). Information om Danmark byggede sin prognoseteknik på denne statusopgørelse og på Lexis Skema PC-model: Antallet fra mindre udviklede lande med bopæl i Danmark prognosticerede Information om Danmark til 872.855 i år 2021[6]. I 2001 reviderede Information om Danmark sin befolkningsprognose efter Balkankrigene. Antallet af fremmede blev i den matematiske annuitetsmodel nu til 1.302.466 i år 2020. Atter i november 2003 ajourførte Information om Danmark sin befolkningsfremskrivning for de ikke-vestlige i Danmark. Resultatet blev 1.574.203 i år 2020.

Divergerende antal, afhængig af hvilken officielle opgørelse du vælger:
Den 1. januar 2004 var her officielt 313.076 såkaldte ’indvandrere’ og ’efterkommere’ stammende ikke-vestlige lande. Her havde man kun talt 1. generation af børnene efter de oprindelige indvandrere. Resten, mindst lige så mange var medtalt i opgørelserne som danske. I 2004 er antallet af ikke-vestlige steget med 7.487 til 320.563 pr. 1. januar 2005 såkaldte ’indvandrere’ og ’efterkommere’ [7] eller 8.495 ikke-vestlige statsborgere og naturaliserede blandt disse (jf. afsnit 5).

Væksten fra 329.061 til 460.827 nås nemt i prognoseperioden:
20.000-25.000 fødsler blandt de ikke-vestlige (og blandt de naturaliserede og deres børn) pr. år skulle overbevise de fleste om, at 15 år med 28.000-33.000 (20.000 til 25.000+8.000) nye ikke-vestlige (svarende til en by, der er en god del større end Svendborg) hvert år, som det netop har været udviklingen de seneste år – uanset lidt døde i en gruppe med en meget skæv aldersfordeling i retning af de unge og børnene – bringes de ca. 329.061 (=320.563+8.498) pr. 1. januar 2005 nemt op på 438.000 eller 460.827 og også meget mere. Og så mangler vi alle 2. og 3. generations-efterkommerne og deres børn forud for 2005 i denne optælling. Som tiden går udskilles flere og flere ikke-vestlige og kaldes danskere i Danmarks Statistiks fremskrivning.

Hvis vi kun behandler størrelsesordenerne:
For at nå 438.000 i 2020 mangler der godt 100.000 i 2005. Der er 15 år at løbe på med et årligt indtag på mindst 8.500, når henses til EU-planernes 12-dobling af tilstrømningen. Derudover nettoudvikler gruppen sig med 4 pct. p.a. via fødsler:
PV=336.000, i=4%, PMT=8.500: Det forventede antal (PV) i år 2020 på dette grundlag bliver med annuitetsregning:775.318

Hvis vi anvendte det korrigerede med korrekte statusantal fra 2005:
PV=672.000, i=4%, PMT=8.500: Det forventede antal (PV) i år 2020 på dette grundlag blive med annuitetsregning:1.380.435

Her har vi ikke udskilt alle de indvandrere, som politisk korrekt kaldes danskere.

Prognose-sammenligning:
Danmarks Statistiks prognosticerede 438.000 eller 460.827 er højest en tredjedel af det reelle antal ikke-vestlige i landet om 15 år, og atter 15 år senere er danskerne ved at komme i mindretal, selvom Danmarks Statistik på det tidspunkt ikke har rundet 11 pct. eller 600.000 ikke-vestlige i Danmarks officielle befolkningsfremskrivning (10,9% nået officielt først i 2050!). Der bliver selvfølgelig et forklaringsproblem, eller gør der? De, der ikke er stået af for længst, er med sikkerhed stået af til den tid.

Ingen skal hævde, at de ikke er blevet advaret om nationens mulige undergang. Det er ikke alene pinligt så uinteresserede danskerne i almindelighed er i deres egen skæbne, og hvor let de bringes til at stole på løgnene. Det er sørgeligt, at de faktisk har fortjent deres skæbne.

Befolkningsrelaterede sammenligninger udviskes selvsagt bevidst og mere og mere år for år, som vist her: http://www.lilliput-information.com/samm.html

Der er simpelthen tale om enestående bedrageri:
Glemmer du, så husker vi alt


[1] Statistiske Undersøgelse nr. 43, Danmark statistik 1991.
[2] Statistiske Efterretninger, Befolkning og Valg, 1991:16, jf. Nyt fra Danmarks Statistik nr. 348 1991.
[3] Henholdsvis Nyt fra DS nr. 57, 8. februar 2005 og Nyt fra DS nr. 62 af 10. februar 2004.
[4] Jf. Danmarks Statistiks Statistikbanken.dk/BEF3 8. februar 2005 og den af IoD korrigerede status på http://www.lilliput-information.com/status05.htm
[5] Jf. figur 2 med efterfølgende tabel i Nyt fra DS nr, 254 af 8. juni 2004.
[6] Prognosens teknik forudsatte fælles længde på aldersgruppe-intervallerne og prognosespringene, her 5 år, hvorfor vi landede på 2021.
[7] Jf. Nyt fra DS nr. 62, 10. februar 2004 og Nyt fra DS nr. 58, 8. februar 2005.

30. april 2006
Ebbe Vig, cand. oecon.

"if your heart is filled use your brain"

0 Comments:

Send en kommentar

<< Home