torsdag, oktober 30, 2008

Danmarks sidste befolkningsfremskrivning
Danskerne i mindretal mellem år 2035

og år 2047


Toppens meldinger har været ret varierende - for ikke at sige forvirrende/forvirrede.

Professorer skal holde sig på måtten alt efter tidens krav, hvis de vil blive i deres stillinger.

Det kommer forhåbentlig ikke som en overraskelse.
P. C. Matthiessen - Hans Oluf Hansen - Lars Haagen Pedersen

-------------------------------------------


Information om Danmark oplyste 15. februar 2006: Der var allerede mere end 690.000 fremmede, naturaliserede og deres børn pr. 1. januar 2006 svarende til mere end 13 pct.

Med de seneste officielle, tilsyneladende interne planer, der melder det modsatte af, hvad medierne melder, skal vi påregne, at vore forudsigelser i juli 1989, i november 1991 og i september 1998 om ca. 1 million fremmede i Danmark år 2020 nu skal ajourføres.

Derfor en ajourført alternativ fremskrivning.

Den officielle fremskrivning fra 2007 viser derimod, at 347.250 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der havde ophold i Danmark pr. 1. juli 2008, forventes at blive til ca. 420.000 ikke-vestlige i år 2020.

Alternative IoD-opgørelse ajourføres:

I Danmark var i følge vor alternative opgørelse pr. 1. juli 2008 766.000-829.000 ikke-vestlige, naturaliserede heraf og naturaliseredes børn foruden de illegalt indvandrede. Fremmedgruppen kunne i 1989, i 1991 og fortsat i 1998 forventes at ville udgøre godt 1 million omkring år 2020, hvis udviklingen dengang fortsatte, kunne vi skrive i IoD-nyhedsbrev nr. 3, september 1998.

Forudsætningerne er ændrede nu:

Dels har vi 2006 fået oplyst antallet af alle tildelte danske statsborgerskaber siden 1979 dels speededes tilstrømningen til Danmark op fra år 2005. Første antalskorrektion på grundlag af de officielle oplysninger bragtes i februar 2006.

Det er efter Danmarks Statitiks prognose nu planlagt at øge indvandringen gradvist til i alt 18.000 pr. år i 2015, hvorefter det årlige immigrantindtag forventes fastholdt på 18.000 pr. år indtil år 2040.

Dette år er ikke ganske uinteressant, skal det vise sig.

Af de 18.000 pr. år forventer vi mindst 13.000 vil være ikke-vestlige - fra lande/områder uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand - svarende til andelen af ikke-vestlige de seneste to år.

Alene 12 år med 13.000 nyindvandrede ikke-vestlige hvert år fører uden børnefødsler og dødsfald til 12x13.000=156.000. Når dette antal lægges til 347.250, der officielt var i Danmark pr. 1. juli 2008, fås 503.250. Dette ses ingenlunde at stemme med den officielle fremskrivning inklusive mange flere fødte end døde, som vi aflæser af grafikkens figur 2 til ca. 420.000.

Forvirringen skabes tilsyneladende bevist (det korte og længere sigt afdækkes)

Forvandlingen forventes således at ske hurtigere end indstrømningen:

Dels er der naturalisationerne, hvis antal der misinformeres om hele tiden, dels er der 3.g-erne, der officielt betegnes danskere, og hvis antal naturligvis bliver mere og mere dominerende i forhold til det samlede antal ikke-vestlige, som tiden går, ikke mindst m.h.t fødslerne.

Alternativ fremskrivning af antal ikke-vestlige fra Information om Danmark:


Antal ikke-vestlige pr. 1. juli 2008 1)Årlig netto indvandring 2)Årlig nettotilvækst-rate fra fødsler i pct.Antal ikke-vestlige år 2020766.00013.00031.277.000795.00013.00041.468.000829.00013.00051.796.000
1) Alternativ IoD-statusopgørelse pr. 1. juli 2008

2) Danmarks Statistiks prognose: http://dst.dk/pukora/epub/Nyt/2001/NR224.pdf, figur 2 og prognoseforudsætningerne under figuren viser de officielle planer m.h.t. til indvandringen fremover. Her læses 18.000 pr. år, som vi efter erfaringerne de seneste to år ganger med 0,70 for at nå til antallet af ikke-vestlige nyindvandrede på årsbasis. I 2007 var tilstrømningen i denne gruppe - når østtilstrømningen ikke medregnes - 13.225, og dette antal udgjorde 0,72 gange den samlede nettoindstrømning i 2007.


IoD-prognosen fra 2003 viser tidspunkter, hvor de fremmede kommer i flertal under skiftende forudsætninger. De voksende kurver skal naturligvis rykkes lidt tilbage efter denne ajourføring, så de skærer de faldende kurver lidt før (eller se grafikken nedenfor):

Sidste nye om antalsforvirringen

Eksempel efter annuitetsmetoden svarende til en pensionsopsparingsberegning (fuldt forsvarlig ved kortere projektioner):

På finansiel lommeregner: PV=795.000, PMT=13.000, i=4, n=32 giver FV=3,604 mill. D.v.s. år 2040 (8+32=40), hvor antallet af etniske danskere udgør cirka samme antal, 3,612 mill. Med de andre alternativer, jfr. sidste tabels 1. søjle kan det blive 4-5 år tidligere eller 5-6 år senere.

Prognosemodellen og tabelgennemløb som grundlag for grafikken nedenfor


De fremmede kommer i flertal i Danmark mellem 2035-2047 med de planer, der allerede foreligger nedfældet nu hos Danmarks Statistik på http://dst.dk/pukora/epub /Nyt/2001/NR224.pdf, figur 2 og prognoseforudsætningerne under figuren viser de officielle planer m.h.t. til indvandringen fremover. Resten er ren matematik.


Danskernes kurve (den blå) bygger på 2700 danskere forlader Danmark netto pr. år, og at danskerne har et fødselsunderskud, der fører til et årligt fald på 0,75 pct. De ikke-vestliges eller fremmedes kurver svarer til alternativerne i ovenstående tabel.

Klik på grafikken og få modelforudsætningerne, tabelgennemløb for fremskrivningen og større grafisk fremstillingVerden i øvrigt mens Danmark går ned


Anbefal denne fil til dine kontakter - det haster!---------------------------------------------------------
Samtidshistorisk baggrund


Frem til år 2020

...for fremskrivningen, der viser det nationale bedrag i meget korte træk de sidste 20 år, for at få den danske befolkning udskiftet, uden den aner uråd, før det er for sent.

Den systematiske nedbrydning af Danmark  set fra et helt andet sted mange år tidligere.


Hvorfor kom de første, der skulle hjem igen - men aldrig kom det?[Send endelig en e-mail, hvis du har spørgsmål, forslag eller indvendinger, du ikke ønsker at drøfte her på bloggen]22. september 2008

J. E. Vig, cand. oecon.Disse oplysninger kan ikke hentes andre steder i Danmark. Arbejdet hermed foregår under forudsætninger, som ingen i de politisk korrekte kadrer forestiller sig. Derfor ville et bidrag til den fortsatte produktion og offentliggørelse være velkomment på konto i Danske Bank: Reg.nr. 3629 kontonr. 3629461213


"if your heart is filled use your brain"

0 Comments:

Send en kommentar

<< Home