torsdag, maj 18, 2006

Forskning i Befolkningsforhold

Information om Danmark:

Dansk Forskning i Befolkningsforhold umulig

Dansk videnskabsmand rettede 18. oktober 2005 henvendelse til Information om Danmark i sin nød, da han ikke kunne bruge det officielle danske befolkningsregnskab som grundlag for sin forskning. Han ønskede om muligt en oversigt over de reelle tal for indvandring og fordeling i DK, gående tilbage i hvert fald til omkring CPR registerets begyndelse.Kan du hjælpe mig med at formulere den rette analytiske tilgang - set i forhold til hvad der rent faktisk findes (kan etableres) af talmæssigt grundlag ud fra Danmarks Statistik, skrev han?
Har du nogen ide om, hvilke ressourcer dette arbejde ville kræve?

Efter at have gennemgået hans forskningsplaner, nåede jeg til det resultat, at han har brug for følgende udtræk fra CPR via Danmark Statistik:

a.. Udenlandske statsborgere fordelt på nationalitet.
b.. Naturaliserede danske statsborgere, inklusive naturaliserede sammen med en
eller begge forældre fordelt på nationalitet før naturalisationen
c.. Børn af naturaliserede danske statsborgere fordelt på nationalitet før
forældrenes naturalisation.
d.. [Fødslerne i Danmark skal registreres efter forældrenes tilknytning: Begge
danske af fødsel, mindst én dansk af fødsel, mindst en dansk statsborger, øvrige, fordelt på nationalitet]

Mere specifikt:
a..Statusopgørelse af antal statsborgere fordelt på nationalitet pr. 1. januar XX fra 1968 til 2006
b..Antal naturaliserede inklusiv de naturaliserede børn på tidspunktet for naturalisationen fordelt på nationalitet før naturalisationen for hvert kalenderår for årene 1968-2005
c..Antal fødsler blandt naturaliserede efter naturalisationen fordelt på nationalitet forud for naturalisationen for hvert kalenderår for årene 1968-2005
d..se nedenfor d..1-d..4

I følge:
http://147.29.40.90/_GETDOC_/ACCN/A20040042229REGL&0001&000003 :
§ 1 Et barn erhverver dansk indfødsret ved fødslen, hvis faderen eller moderen er dansk. Er barnets forældre ikke gift, og er kun faderen dansk, erhverver barnet kun dansk indfødsret, hvis det er født her i riget.

d..1 Fødte i kalenderåret XX med dansk fader og dansk moder for årene 1968-2005
d..2 Fødte i kalenderåret XX med mindst én forældre dansk for årene 1968-2005
d..3 Fødte fordelt på nationalitet i kalenderåret XX med mindst en naturaliseret forældre for årene 1968-2005
d..4 Fødte i øvrigt fordelt på nationalitet i kalenderåret XX for årene 1968-2005

Vi skulle sikrer os, at disse udtræk defineredes korrekt og kobledes korrekt med de socio-økonomiske variable som analysen omfatter, f.eks:

Nettoindvandringen til Danmark 1968-2006 fordelt på oprindelsesland/nationalitet.
Indvandreres fødselshyppighed og dødelighed i Danmark fordelt på oprindelsesland.
Indvandrere fordelt på alder.
Kriminaliteten fordelt på danskere og indvandrere.
Indvandrere og uddannelse.
Indvandrere og deres erhvervsmæssige tilknytning.
Indvandrere, deres indtjening og sociale forhold.

Disse nødvendige udtræk blev indbygget i forskerens ansøgning om offentlige midler og oversattes til engelsk, som det er blevet traditionen her til lands.

Ansøgningen skulle tilgå en af regeringens såkaldte tænketanke, der også formelt udfører forskning i befolkningsforhold.

Jeg hørte ikke mere.

Naturligvis har vi givet et forslag til en forbedret befolkningsopgørelse i Danmark: http://www.lilliput-information.com/atda.html

Da det samlede antal naturalisationer offentliggjordes primo februar 2006, foretog vi straks en korrektion for så vidt af officielle immigrant-antal og deres børn i Danmark på: http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html

Hvorledes sammenlignende undersøgelser umuliggøres af samme umulige befolkningsregnskab: http://www.lilliput-information.com/samm.html


18. maj 2006
Ebbe Vig, cand. oecon.

3 Comments:

Anonymous Anonym said...

Det skulle have v�ret en smal sag at bygge a' priori statistikken ind i computerprogrammer, da man �ndrede registreringen. Retrograd statistik er ikke s� meget bevendt. Hvorfor skete det ikke?

18 maj, 2006 16:55  
Blogger Joern said...

Jeg ikke sikker på, jeg fatter en dyt af, hvad du skriver, selvom jeg udmærket kendet "a priori" og "retrograd".

Forsøg:
Vi er forhåbentlig enige om CPR-registret er ganske ufleksibelt
værktøj - og ikke en database hvorfra der kan øses informationer
og krydsninger af samme.

"Ændrede registreringen" :
Hvilken registrering?

m.v.h.
Joern E. Vig

21 maj, 2006 22:58  
Blogger Joern said...

Min første kommentar var lidt kortfattet, fordi jeg ikke umiddelbart forstod problemstillingen.

Det tror jeg jeg gør nu:

CPR-registret bygger på et gammmelt
1.generations-system med helt fastlagte records og skærmbilleder.
Hver person/individ har i princippet få fastlagte egenskaber angivet ved ufravigelige kendetegn.

Dette er udgangspunktet.

Så er der forskellige hændelser i
i en persons liv, nogle ajourføres i cpr-reg., men kun hvis de ligger inden for før nævnte egenskaber.

Derudover kan man så via personnummeret flette med andre registre…f.eks. ledighedsregistret, der har et personummer for hver registreret.

Ad den vej kan der da optælles ved netop en sådan fletning.

Der skete en ændring i DS’ befolkningsregister (i 1991), der bygger på personregistret.

‘Indvandrere og efterkommere’ som den mest anvendte opgørelse til offentligheden omfatter kun personer, der indvandret og deres børn. F.eks. en meget stor andel af naturaliserede og også de naturaliseredes børn medregnes som danske - selvom mange af dem ikke er danskere - efter definitionen i loven. De samme gælder senere generationer end 1. af efterkommere - uanset om de har opnået naturalisation.

Derudover vælger mange kritiske
at se på det enorme antal naturaliserede blandt de mest
fremmede (rent kulturelt)og samtidig konstaterer man langt hen ad vejen at et brev fra Folketinget
ikke ændrer synderligt på deres
tilpasning til danske forhold.

Dette er bl.a. bagrunden på min korrektion på:
http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html

Den viser en stadig voksen diskrepans mellem det officielle
og det vi må opfatte som det reelle
antal.

Derfor skrev jeg på :
http://www.lilliput-information/prosam.html
til sidst:

“..Danmarks Statistiks prognosticerede 438.000 eller 460.827 er højest en tredjedel af det reelle antal ikke-vestlige i landet om 15 år, og atter 15 år senere er danskerne ved at komme i mindretal, selvom Danmarks Statistik på det tidspunkt ikke har rundet 11 pct. eller 600.000 ikke-vestlige i Danmarks officielle befolkningsfremskrivning (10,9% nået officielt først i 2050!). Der bliver selvfølgelig et forklaringsproblem, eller gør der? De, der ikke er stået af for- længst, er stået af til den tid. Men ingen skal hævde, at de ikke er blevet advaret om nationens mulige undergang.

Befolkningsrelaterede sammenligninger udviskes selvsagt bevidst og mere og mere år for år, som vist her:

http://www.lilliput-information.com/samm.html ..”

Prøv forvandlingskvadrat der yderst
pædagogisk:
http://www.lilliput-information.com/forvandling/index.html
m.v.h.
Joern E. Vig

22 maj, 2006 20:08  

Send en kommentar

<< Home