mandag, oktober 10, 2005

Lille officiel indrømmelse

Information om Danmark

Kommentarer til:

http://www.jp.dk/meninger/ncartikel:aid=3309728
Jyllands-Posten Offentliggjort 10. oktober 2005 03:00

Kronik: De fremmede og kriminaliteten

Af Carsten Ringsmose, cand. rer. soc., Harndrup
- kronikken skal korrigeres:

Til kronikken
'De fremmede og kriminaliteten'
af Carsten Ringsmose 10/10 :

Jyllands-Posten Offentliggjort 10. oktober 2005 03:00 :http://www.jp.dk/meninger/ncartikel:aid=3309728 :

Til kronikken 'De fremmede og kriminaliteten' af Carsten Ringsmose 10. oktober 2005 skal meddeles nødvendig korrektion af de 8 pct. fremmede og de 28 pct. indsatte i fængslerne. De naturaliserede og deres efterkommere medregnes ikke i nogen af procenttallene. Det betyder at de 8 pct. snarere bliver 14-16 pct., og at de 28 pct. bliver 40-50 pct. Det faktum at her rent faktisk er mange flere bærere af samme fastholdte traditioner og normer, betyder også, at de ikke er så kriminelle (i forhold til deres andel) som Carsten Ringmoses tal kunne forlede os til at antage. Selvom overkriminaliteten er 2-4 i stedet for 4-5 gange, så er det ikke nødvendigt at overdrive. Disse forhold, som jeg her henviser til, har længe været kendt stof i vide kredse. Deværre fik vi aldrig adgang til at skrive det i Jyllandsposten.
Vi har på anden vis forsøgt at fortælle offentligheden det siden 1994.

Citat: fra JP-kronikken, den 10. oktober 2005:
”Man skelner normalt mellem asylansøgere, flygtninge (folk med asyl) og indvandrere (udenlandske statsborgere med opholdstilladelse), efterkommere og danskere (altså personer med dansk statsborgerskab), og man regnes i denne forbindelse kun som efterkommer, hvis ingen af forældrene er danske statsborgere, ligesom man ikke længere anses for fremmed, så snart man har opnået dansk statsborgerskab.
I det omfang, der foreligger en højere kriminalitet blandt fremmede, så "skjules" en stor del af denne kriminalitet af det forhold, at mange fremmede har opnået dansk statsborgerskab, bl.a. med den virkning, at deres børn heller ikke opgøres som efterkommere, men som danskere.
I de seks år fra 1999 til og med 2004 opnåede 81.998 personer dansk statsborgerskab, og blev overført fra gruppen "fremmede" til "danskere" med det resultat, at en tilsvarende stor del af fremmedkriminaliteten kom til at fremstå som dansk - og dermed dobbelt skjulte den store kriminalitet blandt fremmede. Under disse omstændigheder må vi hilse den nye statistik velkommen.” (IoD har fremhævet med rødt) 1)

Nej, det må vi afgjort ikke, for 81.998 er mellem 1/4 og 1/5 af alle de naturaliserede og deres efterkommere, der behørigt skal medregnes. Dels er mange af de kriminelle gerninger udført af naturaliserede og deres efterkommere opgjort under danskerne, dels er antallet af indvandrere med fremmed oprindelse opgjort uden at medtælle de naturaliserede og deres børn under individer med fremmed oprindelse.

Vi ser således de morsomste konsekvenser af de officielle opgørelser f.eks. på TV2-teksttv den 13/10 2005:
I Ringkøbing Politikreds sigtedes 46 danskere, men 800 indvandrere ud ad 1000 individer i befolkningen. Det er en overkriminalitet på 17,4 gange. I Assens sigtedes 41 danskere og 400 indvandrere ud af 1000 individer i befolkningen. Det giver en overkriminalitet på 10.
Og alligevel hævdes det i oplysningen fra TV2, at overkriminaliteten udregnes til 5 gange på landsplan. Så spørger vi: Er indvandrerne virkelig så slemme, og er de tilmed mere end 3 gange værre i Ringkøbing Amt samt 2 gange værre i Assens end i andre dele af landet.
Det er det rene vrøvl, og det bliver ikke rettet med den opgørelsesform, der lægges op til.

Der kan ikke opgøres korrekt efter den nuværende fejlregistrering, men det bliver muligt ved at anvende systemet, der kortfattet beskrevet i: http://www.lilliput-information.com/atda.html

At korrektionen i de kommende kriminalstatistik er ubetydelig skal ses som den (mindre) flig, der kan trækkes frem i lyset nu efter 13 års uophørt kritik, hvor presset er stort, men samtidig skal afsløringen have en passende størrelsen, så skandalen alligevel ikke bliver for stor. Vi har set præcis den samme taktik anvendt før ved introduktionen af 'indvandrer' og 'efterkommere' i 1991.

… Vi havde ret, og det er jo betryggende.

Vi kan næsten høre dem i kulissen:

"Vores opgave er at holde lidt igen"....
"Vores opgave er at holde lidt igen"....
"Vores opgave er at holde lidt igen"....

Ebbe Vig, cand. oecon.
10. oktober 2005

"if your heart is filled use your brain"

fodnote:

1)

Til Kronik-redaktøren
JP-Kronikøren den 10. oktober har skrevet af fra min fil:
http://www.lilliput-information.com/krim/krim.html
uden at anføre kilden.

(citat fra JP-kronim den 10/10-2005:) I "Etniske grupper -kriminalitet og forebyggelse" hedder det i forordet til 1998-udgaven: »I Danmark er det omkring 100 unge der sætter overskrifterne om udlændingekriminaliteten« at optællingen af kriminelle gerninger inden de forskellige hovedkategorier.
Historien om "de ganske få" eller de "omkring 100" har været meget sejlivet. Hvis man imidlertid sammenligner idéen med Rigspolitichefens kriminalitetsopgørelse vedrørende udlændinge for 1993 og 1994 (som altså forelå tidligere), så afsløres forestillingen som absurd. Nedenfor opremses forskellige kriminalitetstyper og antal tilfælde i 1993 og 1994:

Historien om "de ganske få" eller de "omkring 100" har været meget sejlivet. Hvis man imidlertid sammenligner idéen med Rigspolitichefens kriminalitetsopgørelse vedrørende udlændinge for 1993 og 1994 (som altså forelå tidligere), så afsløres forestillingen som absurd. Nedenfor opremses forskellige kriminalitetstyper og antal tilfælde i 1993 og 1994: Manddrab (10/8), forsøg på manddrab (44/49), vold (996/1.013), voldtægt (76/ 58), blufærdighedskrænkelse (90/70), forsætlig brandstiftelse (40/38), røveri (176/176), indbrud (895/757), tyveri (7.981/6.985), dokumentfalsk og bedrageri (1.708/926), vedr. euforiserende stoffer (1.847/1.549) og overtrædelse af våbenloven (748/723). "(citat slut - det med rødt ovenfor er fremhævet af undertegnede)

Uddrag af
http://www.lilliput-information.com/krim/krim.html :
1. afsnit 3. linie læses (i "I Danmark er det omkring 100...): "I Danmark er det omkring 100 unge, der sætter overskrifterne om udlændingekriminaliteten". Når vi kikker i den sidste retvisende kriminalitetsbeskrivelse (fra IOD) for årene 1993 og 1994 byggende direkte på Rigspolitichefens opgørelser kan vi læse for 1993: 10 manddrab, 44 forsøg på manddrab, 966 tilfælde af vold, 76 voldtægter, 90 blufærdighedskrænkelser 40 forsætlige brandstiftelser, 176 røverier, 895 indbrud, 7981 tyverier, 1708 tilfælde af dokumentfalsk og bedrageri, 1847 overtrædelser af Lov om euforiserende stoffer, 748 overtrædelser af våbenloven, og vi kunne fortsætte gennem alle hovedkategorierne af kriminelle gerninger, vi kunne også angive tallene for 1994 i samme rækkefølge: 8, 49, 1013, 58, 70, 38, 176, 757, 6985, 926, 1549, 723.

Der er ikke andre, som har afsløret dette. Det skete i brev til Folketingets Retsudvalg af den 8. november 1995. Gennemgangen byggede på en omfattende sammenlignende kriminalitetsundersøgelse, også udført af undertegnede og placeret på henholdsvis
www.geocities.com/evigdk/kraka.html (tekstafsnit) og www.geocities.com/evigdk/kria.html (afsnit med regneark) efterfølgende i 1998.

Lige netop årene 1993 og 1994 vælger Carsten Ringsmose, cand. rer. soc, Harndrup fordi jeg netop havde opgjort hele kriminalitetsbillede for disse to år ved en hel vinter at sidde og stoppe indberetningerne fra de forskellige politikredse til Rigspolitichefen ind i regneark, for herefter at foretage en sammenlignende analyse på alle personkategorierne og flere kombinationer heraf. Det er også pussigt, at Carsten Ringsmose, cand. rer. soc., Harndrup, lige netop vælger de samme hovedkategorier - frasorterer netop de samme og sammenlægger de samme, som jeg gjorde, men jeg gjorde det på grundlag af indretninger, som jeg rekvirerede fra Rigspolitichefens kontor. Der var ikke andre muligheder, da jeg lavede grundlaget for hans kronik.

Opblødningen tilsidst med det store VELKOMMEN kunne ligne et bilag til en stillingsansøgning - så meget desto værre. På den anden side, tidligere seminarielærer...

0 Comments:

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home